Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą  odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole.  

W skład opłaty wchodzi:
Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr. XL/410/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały  nr. VIII/81/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock 

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłata za żywienie dziecka - śniadanie, obiad, podwieczorek - stawka dzienna żywieniowa wynosi 7 zł. 50 gr.

Opłaty związane z dodatkowymi zajęciami, na które dziecko uczęszcza zgodnie z deklaracją rodziców (opiekunów).

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego przyjmowane są z dołu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
Opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu przyjmowane są z góry do 10 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

Opłat można dokonać:
w kasie przedszkola /intendent/ - do 10 dnia każdego miesiąca od 7.00 - 14.30
przez internet - na podane numery kont po pobraniu od intendenta informacji o płatnościach. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka, rodzaj opłaty: opłata za żywienie lub opłata za pobyt dziecka, za miesiąc ….  

Numery kont obsługuje  Bank Spółdzielczy w Otwocku:
17 8001 0005 2001 0008 0031 0002 - opłata za świadczone usługi /pobyt/
44 8001 0005 2001 0008 0031 0001 - opłata za żywienie
Opłaty za zajęcia dodatkowe  uiszczamy na konta bankowe osób prowadzących zajęcia.

© 2019 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.