Prawa i obowiązki rodziców

I. Rodzice mają prawo do:
1. Znajomości zadań wynikających z rocznego planu, pracy przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.
2. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
3. Wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty proponowanej przez przedszkole oraz proponować wprowadzenie innych zajęć, ich realizowania uzależniona jest od ilości zgłoszonych dzieci.
4. Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne.
5. Aktywnego włączania się w życie przedszkola.
6. Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w jego imieniu do Dyrektora Przedszkola, Dyrektora Wydziału Edukacji lub Rzecznika Praw Ucznia w Bydgoszczy w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.

Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest:
l. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola. Rodzice mogą upoważnić na piśmie do odbioru dziecka inne osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (zgodnie z Kodeksem Cywilnym osoby powyżej 18-tego roku życia).
2. Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący.
3. Zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie podczas przerwy letniej. 
4. Troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowanie do życia w społeczeństwie.
5. Przyprowadzić do przedszkola dzieci zdrowe.
6. Przestrzegać czasu pracy przedszkola.
7. Rodzice dziecka, podlegającego obowiązkowi szkolnemu, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub szkoły, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

© 2023 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.