Prawa i obowiązki dzieci

1. Prawa do wolności dziecka
    Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
1. Możliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju.
2. Rozwijania zainteresowań i zdolności.
3. Swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania, stosownie do wieku i możliwości rozwojowych.
4. Ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbania bądź złego traktowania i wyzysku.

2. Prawa socjalne
    Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
1. Zaspakajania poczucia bezpieczeństwa.
2. Wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach relaksacyjnych oraz do uczestnictwa w  życiu kulturalnym i artystycznym.

3. Prawa kulturalne
    Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego.
2. Znajomości swoich praw.
3. Wychowania w tolerancji do samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb.
4. Znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka.

I. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:
1. Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii.
2. Szanowanie odrębności każdego kolegi.
3. Przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej.
4. Przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
5. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości.
6. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
7. Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
8. Kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych.
9. Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
10. Pomaganie słabszym kolegom.

© 2023 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.