Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA NR 12 W OTWOCKU

 

§ 1.

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Rada Rodziców zwana dalej "Radą" reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.

2. Kadencja Rady trwa rok.

3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

4. Decyzję o przeprowadzaniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco - doradczy

 

II. WYBORY DO RADY

§ 4

1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród siebie radę oddziałową.

3. Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału

4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

Wybory Rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej

§ 6

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

 

§ 7

1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców przedszkola.

2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym spośród wybranych członków rady oddziałowej.

§ 8

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.

2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie póżniej niż 14 dni od terminu wyborów.

 

III. WŁADZE RADY

§ 9

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady Rodziców, sekretarza i skarbnika.

 

§ 10

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2.Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzenia.

 

IV. POSIEDZENIA RADY

§ 11

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 5 miesiący.

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu.

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

§ 12

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad

2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez Przewodniczącego.

3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady

4. Posiedzenia Rady są ważne o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady

§ 13

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady

 

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 14

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykle większością głosów, w głosowaniu jawnym

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

 

§ 15

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym

§ 16

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

 

§ 17

1. Członkowie Rady mają prawo:

1)dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych

2)wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola

3) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniu Rady.

 

VII. FUNDUSZE RADY

 

§ 18

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola.

 

§ 19

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.

§ 20

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

1) dyrektor

2) Rada Pedagogiczna

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.