Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

PRZEDSZKOLA NR 12 W OTWOCKU

 

§ 1

 

1. Na podstawie artykułu art. 40, ust 1, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej niniejszy regulamin.

 

§2

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

2. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia na zebraniach plenarnych i poprzez działania komisji i zespołów zadaniowych. Komisje i zespoły mają charakter opiniująco - doradczy.

 

§3

1. Rada Pedagogiczna działa na zebraniach i za pomocą swoich organów.

2. Organami Rady są: przewodniczący i komisje jeśli je utworzono.

3. Rada Pedagogiczna może powołać ze swojego składu zespoły problemowo - zadaniowe w zależności od potrzeb.

4. Pracą zespołów kieruje ich przewodniczący

5. Przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej i jej komisji odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

7. Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej jest obowiązkiem każdego członka tego organu. O obecności na zebraniu członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany powiadomić przewodniczącego i przedstawić odpowiednie usprawiedliwienie.

8. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat

9. Uchwały podjęte przez Radę Pedagogiczną obowiązują wszystkich jej członków niezależnie od indywidualnych opinii.

10. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymania w tajemnicy spraw, które w jakikolwiek sposób mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, nauczycieli, czy innych pracowników przedszkola.

 

§4

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

2. Projekt planu finansowego szkoły

3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

§5.

1. Zebrania Rady Pedagogicznej zwoływane są przez przewodniczącego poprzez ogłoszenie w formie Zarządzenia co najmniej na 5 dni przed datą posiedzenia wraz z podaniem godziny rozpoczęcia, miejsca oraz projektu porządku obrad.

2. W przypadkach nadzwyczajnych można zebranie zwołać w terminie 2 - dniowym.

3. Planowane zebranie powinno być odpowiednio przygotowane.

 

§6.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1. Zatwierdzenie planów pracy przedszkola

2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

5. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

 

§7

1. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

a) uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, członkowie Rady głosują  poprzez podniesienie ręki

b) głosowanie tajne dotyczy uchwał odnoszących się do obsady stanowisk kierowniczych w szkole oraz delegowania przedstawicieli rady do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola

c) aby przeprowadzić tajne głosowanie, rada wybiera każdorazowo trzyosobową komisję skrutacyjną

2. Projekty uchwały w formie odrębnego dokumentu przygotowuje

a) przewodniczący lub upoważniony przez niego członek rady, albo specjalnie powołana do tego celu komisja

b) w przypadku projektu uchwał, które dotyczą dyrektora tylko specjalnie do tego celu powołana uchwałą rady, komisja

3. Uchwała powinna zawierać

a) tytuł uchwały (numer uchwały, organ, który ją wydał, datę podjęcia i określenie przedmiotu uchwały)

b) podstawę prawną

c) kolejne paragrafy - tekst uchwały, załączniki

d) podpis przewodniczącego rady pedagogicznej

 

§8

1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promocji uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady  przedszkola, organu prowadzącego albo 1/3 członków Rady Pedagogicznej (wniosek powinien zostać zgłoszony pisemnie oraz zawierać spis spraw wymagających rozpatrzenia przez Radę pedagogiczną oraz pożądany termin jego przeprowadzenia z podpisami członków) oraz z inicjatywy przewodniczącego Rady.

 

§9.

1. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów Rady Pedagogicznej. posiedzenia protokołuje członek Rady wskazany  przez  Dyrektora.

2. Protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej traktowane jest  jako przydział stałego zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego oraz protokolanta rady.

3. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej zawiera:

a) numer i datę zebrania, numery podjętych uchwał

b) listę obecności członków Rady Pedagogicznej

c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia

d) przyjęty porządek zebrania

e) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej

f) przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych i uchwalonych wniosków

g) numery podjętych uchwał

h) podpisy przewodniczącego i protokolanta

4. Zebrania Rady Pedagogicznej numeruje się cyframi arabskimi z początkiem każdego roku szkolnego

5. Protokół przygotowany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zebrania

6. Protokół udostępnia się do wglądu członkom Rady w terminie 7 dni od zaprotokołowania.

7. Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo zgłosić uwagi i wnioski do treści protokołu na piśmie.

8. Protokólarz  Rady Pedagogicznej wraz z jej podstawowymi dokumentami przechowuje się u Dyrektora Przedszkola  i udostępnia osobom w przedszkolu. Protokólarz nie może być wynoszony poza budynek placówki.

 

§10

Zmiany treści regulaminu dokonuje się na wniosek członka Rady poprzez głosowanie, zgodnie z trybem ustalonym w regulaminie.

 

§11

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 

 

 

 

© 2022 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.