Prawa i obowiązki dzieci

  1. Prawa do wolności dziecka
      Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
  1. Możliwie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju.
  2. Rozwijania zainteresowań i zdolności.
  3. Swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania, stosownie do wieku i możliwości rozwojowych.
  4. Ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, psychicznej, zaniedbania bądź złego traktowania i wyzysku.

  2. Prawa socjalne
      Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
  1. Zaspakajania poczucia bezpieczeństwa.
  2. Wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach relaksacyjnych oraz do uczestnictwa w  życiu kulturalnym i artystycznym.

  3. Prawa kulturalne
      Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
  1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczego.
  2. Znajomości swoich praw.
  3. Wychowania w tolerancji do samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb.
  4. Znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka.

  I. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:
  1. Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii.
  2. Szanowanie odrębności każdego kolegi.
  3. Przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej.
  4. Przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
  5. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości.
  6. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
  7. Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
  8. Kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych.
  9. Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
  10. Pomaganie słabszym kolegom.

  © 2018 Przedszkole 12. All Rights Reserved.

  Please publish modules in offcanvas position.