Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki

  REFERAT PT.: „ GRY DYDAKTYCZNE W NAUCZANIU MATEMATYKI”

             Aktywizację działalności poznawczej przez zabawy i gry dydaktyczne i gry tematyczne uważać możemy jako ważny czynnik optymalizujący proces wychowania i nauczania wczesnoszkolnego.
           Uruchomiane w ten sposób mechanizmy orientacyjno – poznawcze, motywacyjne i społeczno – wychowawcze w zachowaniu dzieci przyczyniają się do zminimalizowania trudności i niepowodzeń w nauce szkolnej klas początkowych.
           Najważniejsza rola zabaw poznawczych polega na wzbudzaniu w dzieciach entuzjazmu i pozytywnych postaw do wykonywania zadań szkolnych. Różnorodne zadania – ćwiczenia realizowane w formie gier i zabaw dydaktycznych mogą stać się źródłem osiągania sukcesów i pożądanych wyników.
           Gra i zabawa dydaktyczna staje się określonego rodzaju rozrywką umysłową, a jej wynik jest naturalną i bezbolesną dla uczenia oceną jego wyników, porównywania z wynikami innych uczestników zabawy. Aby być dobrym partnerem w zabawie, dziecko musi kierować swą uwagę na prawidłowe wykonywanie różnych zadań, musi kontrolować działania własne i partnerów. Zabawowe formy uczenia się przyczyniają się do złagodzenia wysiłku woli, do podtrzymywania zainteresowania i ciekawości poznawczej, koncentracji uwagi, pamięci spostrzeżeniowo – wzrokowej i słuchowej. Przy pomocy zabaw aktywizują się różne funkcje poznawcze jak: odbiór i interpretacja danych zmysłowych, procesy myślenia, czyli tworzenia jednostek poznawczych w postaci schematów, obrazów umysłowych, symboli i pojęć oraz kształtowanie się operacji logicznych ( rozumowanie ), wyjaśniania i oceny.
           Aktywność dziecka w formie zabawy jest bardzo pomocna w rozwijaniu zdolności dostrzegania znaczących elementów obserwowanych faktów i zdarzeń, wskazywaniu różnych zależności i związków przyczynowo – skutkowych. Podczas gier i zabaw, dzieci przyswajają sobie różne reguły, zapamiętują je i stosują w odpowiednim momencie. Szczególne znaczenie ma dosłowne zapamiętywanie reguł, definicji i określeń. Dotyczy to zwłaszcza zapamiętywania trudnych reguł m.in. matematycznych.
           W zabawach i grach mamy do czynienia zarówno z aktywnością percepcyjną (poznawanie bezpośrednie, za pomocą zmysłów), jak i aktywnością asymilacyjną (przyswajanie, zwłaszcza pamięciowe). Przy pomocy zabaw możemy kształtować trudno dostępne w okresie wczesnoszkolnym elementy rzeczywistości, jak: właściwości i stosunki przestrzenne, czasowe i wielkościowe.
          


      


           Gry i zabawy o treści matematycznej spełniają różnorodne cele i zadania poznawcze:
  -    ułatwiają intuicyjne rozumienie trudnych, abstrakcyjnych pojęć matematycznych i geometrycznych, np.: pojęcia zbioru i liczby, języka relacji, stosunków wielkościowych i przestrzennych;
  -    stwarzają sytuacje umożliwiające ćwiczenie techniki rachunkowej w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych wraz z elementami logiki kombinatoryki.
           Różne rodzaje gier i zabaw matematycznych umożliwiają zdobywanie bezpośrednich doświadczeń w zakresie spostrzegania liczb, działań matematycznych i figur geometrycznych, sprzyjają samodzielnemu poszukiwaniu i odkrywaniu ich własności oraz stosunków wielkościowych i przestrzennych, dopomagają w kształtowaniu pojęć matematycznych i geometrycznych oraz umiejętności operowania nimi w sytuacjach zadaniowych. Szczególne zadanie mają zabawy geometryczne ćwiczące orientację w zakresie stosunków przestrzennych oraz rozpoznawaniu i nazywaniu prostych figur geometrycznych.
   
                                                                                                         Opracowała Marzena Pawlak.

  © 2018 Przedszkole 12. All Rights Reserved.

  Please publish modules in offcanvas position.