Przedszkole Miejskie nr 12 w Otwocku
 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Regulamin Rady Rodzic├│w

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA NR 12 W OTWOCKU

 

┬ž 1.

I.                   POSTANOWIENIA OG├ôLNE

 

1. Rada Rodzic├│w zwana dalej "Rad─ů" reprezentuje og├│┼é rodzic├│w wychowank├│w.

2. Rada dzia┼éa na podstawie ustawy o systemie o┼Ťwiaty, statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

┬ž 2

1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.

2. Kadencja Rady trwa rok.

3. W uzasadnionych przypadkach, je┼Ťli w czasie kadencji ze sk┼éadu Rady ub─Ödzie wi─Öcej ni┼╝ 1/3 cz┼éonk├│w, dopuszcza si─Ö zorganizowanie wybor├│w uzupe┼éniaj─ůcych sk┼éad Rady.

4. Decyzj─Ö o przeprowadzaniu wybor├│w uzupe┼éniaj─ůcych podejmuje Rada w g┼éosowaniu jawnym.

┬ž 3

Rada mo┼╝e tworzy─ç komisje i zespo┼éy zadaniowe maj─ůce charakter opiniuj─ůco - doradczy

 

II. WYBORY DO RADY

┬ž 4

1. Wybory do Rady przeprowadzane s─ů corocznie, we wrze┼Ťniu na pierwszym zebraniu rodzic├│w ka┼╝dego oddzia┼éu.

2. Rodzice uczni├│w danego oddzia┼éu, zgromadzeni na zebraniu wybieraj─ů spo┼Ťr├│d siebie rad─Ö oddzia┼éow─ů.

3. Rada oddzia┼éowa powinna liczy─ç nie mniej ni┼╝ 3 osoby. O liczebno┼Ťci rady oddzia┼éowej decyduj─ů rodzice danego oddzia┼éu

4. Do udzia┼éu w wyborach uprawnieni s─ů rodzice dzieci danego oddzia┼éu. Jedno dziecko mo┼╝e reprezentowa─ç w wyborach tylko jeden rodzic.

┬ž 5

Wybory Rad oddzia┼éowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w g┼éosowaniu jawnym spo┼Ťr├│d uczestnik├│w zebrania. Do komisji nie mog─ů wchodzi─ç osoby kandyduj─ůce do rady oddzia┼éowej

┬ž 6

Wybory odbywaj─ů si─Ö w g┼éosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodzic├│w uczestnicz─ůcych w zebraniu.

 

┬ž 7

1. Rada oddzia┼éowa wybiera spo┼Ťr├│d siebie przedstawiciela do Rady Rodzic├│w przedszkola.

2. Na wniosek rodzic├│w uczestnicz─ůcych w zebraniu, przedstawiciela rady oddzia┼éowej do Rady Rodzic├│w szko┼éy mo┼╝e wybiera─ç og├│┼é rodzic├│w uczestnicz─ůcych w zebraniu, w g┼éosowaniu tajnym spo┼Ťr├│d wybranych cz┼éonk├│w rady oddzia┼éowej.

┬ž 8

1. Obwieszczenie wynik├│w wybor├│w, podanie do wiadomo┼Ťci sk┼éadu Rady i zwo┼éanie pierwszego posiedzenia Rady nale┼╝y do obowi─ůzk├│w Dyrektora.

2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odby─ç si─Ö nie p├│┼╝niej ni┼╝ 14 dni od terminu wybor├│w.

 

III. WŁADZE RADY

┬ž 9

Rada wybiera ze swojego grona przewodnicz─ůcego Rady Rodzic├│w, sekretarza i skarbnika.

 

┬ž 10

1. Przewodnicz─ůcy Rady organizuje prace Rady, zwo┼éuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Rad─Ö na zewn─ůtrz.

2.Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzenia.

 

IV. POSIEDZENIA RADY

┬ž 11

1. Posiedzenia Rady odbywaj─ů si─Ö w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej ni┼╝ raz na 5 miesi─ůcy.

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwo┼éuje przewodnicz─ůcy powiadamiaj─ůc cz┼éonk├│w Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczeg├│lnie uzasadnionych przypadkach przewodnicz─ůcy mo┼╝e zwo┼éa─ç posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 - dniowego terminu.

3. Posiedzenia Rady mog─ů by─ç r├│wnie┼╝ zwo┼éywane w ka┼╝dym czasie z inicjatywy 1/3 sk┼éadu Rady oraz na wniosek Dyrektora lub Rady Pedagogicznej.

┬ž 12

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowi─ůzkiem przewodnicz─ůcego. Cz┼éonkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymuj─ů projekt porz─ůdku obrad

2. Posiedzenia Rady prowadzone s─ů przez Przewodnicz─ůcego.

3. W posiedzeniach Rady mo┼╝e bra─ç udzia┼é, z g┼éosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodnicz─ůcego za zgod─ů lub na wniosek Rady

4. Posiedzenia Rady s─ů wa┼╝ne o ile obecnych jest co najmniej po┼éowa cz┼éonk├│w Rady

┬ž 13

1. Posiedzenia Rady s─ů protoko┼éowane.

2. Protoko┼éy posiedze┼ä Rady s─ů przyjmowane przez Rad─Ö w drodze g┼éosowania na nast─Öpnym posiedzeniu Rady

 

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

┬ž 14

1. Uchwa┼éy Rady podejmowane s─ů zwykle wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w, w g┼éosowaniu jawnym

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

 

┬ž 15

Uchwa┼éy Rady numerowane s─ů w spos├│b ci─ůg┼éy w danym roku szkolnym

┬ž 16

Opinie Rady wydawane s─ů w takim samym trybie jak uchwa┼éy.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

 

┬ž 17

1. Cz┼éonkowie Rady maj─ů prawo:

1)dost─Öpu do wszystkich informacji i dokument├│w zwi─ůzanych z organizacj─ů i przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczo - opieku┼äczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotycz─ůcymi spraw personalnych

2)wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola

3) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

2. Cz┼éonkowie Rady maj─ů obowi─ůzek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniu Rady.

 

VII. FUNDUSZE RADY

 

┬ž 18

Rada mo┼╝e gromadzi─ç fundusze przeznaczone na dzia┼éalno┼Ť─ç statutow─ů przedszkola.

 

┬ž 19

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.

┬ž 20

Pisemne wnioski o ┼Ťrodki z funduszu Rady mog─ů sk┼éada─ç:

1) dyrektor

2) Rada Pedagogiczna

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

┬ž 21

Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem uchwalenia.