Przedszkole Miejskie nr 12 w Otwocku
 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

PRZEDSZKOLA NR 12 W OTWOCKU

 

┬ž 1

 

1. Na podstawie artyku┼éu art. 40, ust 1, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991 r. o systemie o┼Ťwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) wprowadza si─Ö uchwa┼é─ů Rady Pedagogicznej niniejszy regulamin.

 

┬ž2

1. W sk┼éad Rady Pedagogicznej wchodz─ů wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

2. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia na zebraniach plenarnych i poprzez dzia┼éania komisji i zespo┼é├│w zadaniowych. Komisje i zespo┼éy maj─ů charakter opiniuj─ůco - doradczy.

 

┬ž3

1. Rada Pedagogiczna dzia┼éa na zebraniach i za pomoc─ů swoich organ├│w.

2. Organami Rady s─ů: przewodnicz─ůcy i komisje je┼Ťli je utworzono.

3. Rada Pedagogiczna mo┼╝e powo┼éa─ç ze swojego sk┼éadu zespo┼éy problemowo - zadaniowe w zale┼╝no┼Ťci od potrzeb.

4. Prac─ů zespo┼é├│w kieruje ich przewodnicz─ůcy

5. Przewodnicz─ůcego zespo┼éu powo┼éuje dyrektor szko┼éy na wniosek cz┼éonk├│w zespo┼éu.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej i jej komisji odbywaj─ů si─Ö w czasie wolnym od zaj─Ö─ç dydaktycznych.

7. Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej jest obowi─ůzkiem ka┼╝dego cz┼éonka tego organu. O obecno┼Ťci na zebraniu cz┼éonek Rady Pedagogicznej jest zobowi─ůzany powiadomi─ç przewodnicz─ůcego i przedstawi─ç odpowiednie usprawiedliwienie.

8. Cz┼éonkowie Rady Pedagogicznej maj─ů prawo do wypowiadania w┼éasnej opinii na ka┼╝dy omawiany temat

9. Uchwa┼éy podj─Öte przez Rad─Ö Pedagogiczn─ů obowi─ůzuj─ů wszystkich jej cz┼éonk├│w niezale┼╝nie od indywidualnych opinii.

10. Nauczyciele s─ů zobowi─ůzani do utrzymania w tajemnicy spraw, kt├│re w jakikolwiek spos├│b mog─ů naruszy─ç dobro osobiste uczni├│w lub ich rodzic├│w, nauczycieli, czy innych pracownik├│w przedszkola.

 

┬ž4

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczeg├│lno┼Ťci:

1. Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

2. Projekt planu finansowego szkoły

3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

┬ž5.

1. Zebrania Rady Pedagogicznej zwo┼éywane s─ů przez przewodnicz─ůcego poprzez og┼éoszenie w formie Zarz─ůdzenia co najmniej na 5 dni przed dat─ů posiedzenia wraz z podaniem godziny rozpocz─Öcia, miejsca oraz projektu porz─ůdku obrad.

2. W przypadkach nadzwyczajnych można zebranie zwołać w terminie 2 - dniowym.

3. Planowane zebranie powinno by─ç odpowiednio przygotowane.

 

┬ž6.

Do kompetencji stanowi─ůcych Rady Pedagogicznej nale┼╝y:

1. Zatwierdzenie plan├│w pracy przedszkola

2. Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

5. Podejmowanie uchwa┼é w sprawach skre┼Ťlenia z listy uczni├│w

 

┬ž7

1. Uchwa┼éy Rady Pedagogicznej zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy cz┼éonk├│w Rady.

a) uchwa┼éy podejmowane s─ů w g┼éosowaniu jawnym, cz┼éonkowie Rady g┼éosuj─ů┬á poprzez podniesienie r─Öki

b) g┼éosowanie tajne dotyczy uchwa┼é odnosz─ůcych si─Ö do obsady stanowisk kierowniczych w szkole oraz delegowania przedstawicieli rady do sk┼éadu komisji konkursowej wy┼éaniaj─ůcej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola

c) aby przeprowadzi─ç tajne g┼éosowanie, rada wybiera ka┼╝dorazowo trzyosobow─ů komisj─Ö skrutacyjn─ů

2. Projekty uchwały w formie odrębnego dokumentu przygotowuje

a) przewodnicz─ůcy lub upowa┼╝niony przez niego cz┼éonek rady, albo specjalnie powo┼éana do tego celu komisja

b) w przypadku projektu uchwa┼é, kt├│re dotycz─ů dyrektora tylko specjalnie do tego celu powo┼éana uchwa┼é─ů rady, komisja

3. Uchwała powinna zawierać

a) tytu┼é uchwa┼éy (numer uchwa┼éy, organ, kt├│ry j─ů wyda┼é, dat─Ö podj─Öcia i okre┼Ťlenie przedmiotu uchwa┼éy)

b) podstaw─Ö prawn─ů

c) kolejne paragrafy - tekst uchwa┼éy, za┼é─ůczniki

d) podpis przewodnicz─ůcego rady pedagogicznej

 

┬ž8

1. Zebrania plenarne rady pedagogicznej s─ů organizowane przed rozpocz─Öciem roku szkolnego, w ka┼╝dym semestrze w zwi─ůzku z zatwierdzeniem wynik├│w klasyfikowania i promocji uczni├│w po zako┼äczeniu rocznych zaj─Ö─ç szkolnych oraz w miar─Ö bie┼╝─ůcych potrzeb.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej mog─ů by─ç organizowane na wniosek organu sprawuj─ůcego nadz├│r pedagogiczny, z inicjatywy przewodnicz─ůcego rady┬á przedszkola, organu prowadz─ůcego albo 1/3 cz┼éonk├│w Rady Pedagogicznej (wniosek powinien zosta─ç zg┼éoszony pisemnie oraz zawiera─ç spis spraw wymagaj─ůcych rozpatrzenia przez Rad─Ö pedagogiczn─ů oraz po┼╝─ůdany termin jego przeprowadzenia z podpisami cz┼éonk├│w) oraz z inicjatywy przewodnicz─ůcego Rady.

 

┬ž9.

1. Zebrania Rady pedagogicznej s─ů protoko┼éowane w ksi─Ödze protoko┼é├│w Rady Pedagogicznej. posiedzenia protoko┼éuje cz┼éonek Rady wskazany┬á przez┬á Dyrektora.

2. Protoko┼éowanie zebra┼ä Rady Pedagogicznej traktowane jest┬á jako przydzia┼é sta┼éego zaj─Öcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Protok├│┼é jest podpisywany przez przewodnicz─ůcego oraz protokolanta rady.

3. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej zawiera:

a) numer i datę zebrania, numery podjętych uchwał

b) list─Ö obecno┼Ťci cz┼éonk├│w Rady Pedagogicznej

c) stwierdzenie prawomocno┼Ťci posiedzenia

d) przyj─Öty porz─ůdek zebrania

e) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej

f) przebieg zebrania, streszczenie wyst─ůpie┼ä i dyskusji oraz zg┼éoszonych i uchwalonych wniosk├│w

g) numery podjętych uchwał

h) podpisy przewodnicz─ůcego i protokolanta

4. Zebrania Rady Pedagogicznej numeruje si─Ö cyframi arabskimi z pocz─ůtkiem ka┼╝dego roku szkolnego

5. Protokół przygotowany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zebrania

6. Protok├│┼é udost─Öpnia si─Ö do wgl─ůdu cz┼éonkom Rady w terminie 7 dni od zaprotoko┼éowania.

7. Ka┼╝dy cz┼éonek Rady Pedagogicznej ma prawo zg┼éosi─ç uwagi i wnioski do tre┼Ťci protoko┼éu na pi┼Ťmie.

8. Protokólarz  Rady Pedagogicznej wraz z jej podstawowymi dokumentami przechowuje się u Dyrektora Przedszkola  i udostępnia osobom w przedszkolu. Protokólarz nie może być wynoszony poza budynek placówki.

 

┬ž10

Zmiany tre┼Ťci regulaminu dokonuje si─Ö na wniosek cz┼éonka Rady poprzez g┼éosowanie, zgodnie z trybem ustalonym w regulaminie.

 

┬ž11

Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem uchwalenia