Przedszkole Miejskie nr 12 w Otwocku
 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Statut przedszkola

Statut opracowany na podstawie nast─Öpuj─ůcych akt├│w prawnych:

 

1. Ustawy o systemie o┼Ťwiaty z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991 roku (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329  z p├│┼║n. zm, ostatnia zmiana (Dz.U. nr 173, poz 1808, z p├│┼║niejszymi zmianami)

2. Ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r ÔÇô Karta nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. nr 56, poz 357  z p├│┼║n. zmianami)

3. Rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statut├│w publicznego przedszkola oraz publicznych szk├│┼é (Dz.U z 2001 Nr 61, poz.624 z p├│┼║niejszymi zmianami)

Tekst ujednolicony obowi─ůzuj─ůcy od 1 wrze┼Ťnia 2016 roku

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Ilekro─ç  w dalszych przepisach jest mowa bez dalszego okre┼Ťlenia o:

Przedszkolu ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç Przedszkole Nr 12 w Otwocku ul. Batorego 34.

Statucie ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç Statut Przedszkola Nr 12.

Ustawie ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç Ustaw─Ö z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991 r o systemie o┼Ťwiaty.

Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodzic├│w ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç organy dzia┼éaj─ůce w Przedszkolu.

Wychowankach, dzieciach oraz rodzicach ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç dzieci przyj─Öte i ucz─Öszczaj─ůce do przedszkola oraz ich prawnych opiekun├│w.

Nauczycielu ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

Organie prowadz─ůcym ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç miasto i gmin─Ö Otwock.

Organie sprawuj─ůcym nadz├│r pedagogiczny ÔÇô nale┼╝y przez to rozumie─ç Kuratorium O┼Ťwiaty w Warszawie.

┬ž 1

1.Przedszkole nosi nazw─Ö: Publiczne Przedszkole Nr 12 w Otwocku.

2.Siedziba przedszkola znajduje si─Ö w Otwocku przy ulicy Batorego 34.

3.Przedszkole pos┼éuguje si─Ö pod┼éu┼╝n─ů piecz─Öci─ů o nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci:

 

PRZEDSZKOLE NR 12

05-400 Otwock, ul. Batorego 34

tel. (22)779-51-01

NIP 532-17-15-395 Regon 013002612

  

4.      Przedszkole mo┼╝e mie─ç imi─Ö nadane przez organ prowadz─ůcy na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodzic├│w.

5.      Przedszkole jest plac├│wk─ů publiczn─ů  dzia┼éaj─ůc─ů jako jednostka bud┼╝etowa.

6.      Organem prowadz─ůcym  przedszkole jest gmina Otwock.

7.      Organem sprawuj─ůcym nadz├│r pedagogiczny nad przedszkolem jest Kuratorium O┼Ťwiaty w Warszawie.

8.      Przedszkole jest zak┼éadem bud┼╝etowym, kt├│rego dzia┼éalno┼Ť─ç finansowana jest przez:

a)      Gmin─Ö Otwock;

b)      Rodzic├│w w formie op┼éaty  za pobyt dziecka w przedszkolu ponad godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

9.      ┼Üwiadczenia udzielane przez przedszkole s─ů nieodp┼éatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja podstawy programowej odbywa si─Ö w godzinach od 8.00 do 13.00. Wysoko┼Ť─ç op┼éaty za ┼Ťwiadczenia wykraczaj─ůce poza realizacj─Ö podstawy programowej ustala si─Ö zgodnie z uchwa┼é─ů Rady Miasta Otwocka.

10.  Przedszkole posiada w┼éasne LOGO, kt├│rym pos┼éuguje si─Ö w znacz─ůcych dla siebie     przypadkach (pisma, podania, dyplomy itp.). 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PLACÓWKI

┬ž 2

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania wynikaj─ůce  z ustawy o systemie o┼Ťwiaty oraz z akt├│w wykonawczych, w tym w szczeg├│lno┼Ťci z postawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:

1)     wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie┼ä oraz kszta┼étowanie czynno┼Ťci intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)     budowanie systemu warto┼Ťci, w tym wychowywanie dzieci tak, ┼╝eby lepiej orientowa┼éy si─Ö w tym, co jest dobre, a co z┼ée;

3)     kszta┼étowanie u dzieci odporno┼Ťci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak┼╝e do ┼éagodnego znoszenia stres├│w i pora┼╝ek;

4)      rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych dzieci, kt├│re s─ů niezb─Ödne w poprawnych relacjach z dzie─çmi i doros┼éymi;

5)      stwarzanie warunk├│w sprzyjaj─ůcych wsp├│lnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zr├│┼╝nicowanych mo┼╝liwo┼Ťciach fizycznych i intelektualnych;

6)     troska o zdrowie dzieci i ich sprawno┼Ť─ç fizyczn─ů; zach─Öcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)      budowanie dzieci─Öcej wiedzy o ┼Ťwiecie spo┼éecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci prezentowania swoich przemy┼Ťle┼ä w spos├│b zrozumia┼éy dla innych;

8)     wprowadzenie dzieci w ┼Ťwiat warto┼Ťci estetycznych i rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci wypowiadania si─Ö poprzez muzyk─Ö, ma┼ée formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)     kszta┼étowanie u dzieci poczucia przynale┼╝no┼Ťci spo┼éecznej (do rodziny, grupy r├│wie┼Ťniczej i wsp├│lnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawo┼Ťci, aktywno┼Ťci i samodzielno┼Ťci, a tak┼╝e kszta┼étowanie tych wiadomo┼Ťci i umiej─Ötno┼Ťci, kt├│re s─ů wa┼╝ne w edukacji szkolnej.

11) przygotowanie dzieci do pos┼éugiwania si─Ö j─Özykiem obcym nowo┼╝ytnym poprzez rozbudzanie ich ┼Ťwiadomo┼Ťci j─Özykowej i wra┼╝liwo┼Ťci kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki j─Özyk├│w obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upo┼Ťledzeniem umys┼éowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ÔÇô rozwijanie ┼Ťwiadomo┼Ťci istnienia odmienno┼Ťci j─Özykowej i kulturowej;

12) w przedszkolach umo┼╝liwiaj─ůcych dzieciom nale┼╝─ůcym do mniejszo┼Ťci narodowych i etnicznych oraz spo┼éeczno┼Ťci pos┼éuguj─ůcej si─Ö j─Özykiem regionalnym, o kt├│rych mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo┼Ťciach narodowych i etnicznych oraz o j─Özyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z p├│┼║n. zm.1)), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia to┼╝samo┼Ťci narodowej, etnicznej i j─Özykowej ÔÇô przygotowanie dzieci do pos┼éugiwania si─Ö j─Özykiem mniejszo┼Ťci narodowej lub etnicznej lub j─Özykiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich ┼Ťwiadomo┼Ťci narodowej, etnicznej i j─Özykowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki j─Özyka mniejszo┼Ťci narodowej lub etnicznej lub j─Özyka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

2.      Przedszkole realizuje zadania w ramach obszar├│w dzia┼éalno┼Ťci edukacyjnej przedszkola, kt├│rymi to obszarami s─ů:

1)      kszta┼étowanie umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych dzieci, porozumiewanie si─Ö z doros┼éymi i dzie─çmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2)      kszta┼étowanie czynno┼Ťci samoobs┼éugowych, nawyk├│w higienicznych i kulturalnych; wdra┼╝anie dzieci do utrzymywania ┼éadu i porz─ůdku;

3)      wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiej─Ötno┼Ťci komunikacyjnych dzieci

4)      wspieranie dzieci w rozwijaniu czynno┼Ťci intelektualnych, kt├│re stosuj─ů w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)      wychowanie zdrowotne i kszta┼étowanie sprawno┼Ťci fizycznej dzieci;

6)      wdra┼╝anie dzieci do dba┼éo┼Ťci o bezpiecze┼ästwo w┼éasne oraz innych;

7)      wychowanie przez sztuk─Ö ÔÇô dziecko widzem i aktorem;

8)      wychowanie przez sztuk─Ö ÔÇô muzyka r├│┼╝ne formy aktywno┼Ťci muzyczno-ruchowej (┼Ťpiew, gra, taniec);

9)   wychowanie przez sztuk─Ö ÔÇô r├│┼╝ne formy plastyczne;

10)  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowa┼ä technicznych;

11)  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagro┼╝e┼ä;

12)  Wychowanie dla poszanowania ro┼Ťlin i zwierz─ůt;

13)  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacj─ů matematyczn─ů;

14)  Tworzenie warunk├│w do do┼Ťwiadcze┼ä j─Özykowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji ( ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem nabywania umiej─Ötno┼Ťci czytania).  

15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

16) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

17) Przygotowanie do pos┼éugiwania si─Ö j─Özykiem mniejszo┼Ťci narodowej lub etnicznej lub j─Özykiem regionalnym dzieci nale┼╝─ůcych do mniejszo┼Ťci narodowych i etnicznych oraz spo┼éeczno┼Ťci pos┼éuguj─ůcej si─Ö j─Özykiem regionalnym, o kt├│rych mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo┼Ťciach narodowych i etnicznych oraz o j─Özyku regionalnym, w tym z uwzgl─Ödnieniem potrzeb dzieci nies┼éysz─ůcych pos┼éuguj─ůcych si─Ö j─Özykiem migowym

3. Przedszkole wspomaga indywidualny rozw├│j dziecka w oparciu o:

1)      diagnoz─Ö pedagogiczn─ů opart─ů na obserwacji i rzeczywistych zachowa┼ä i post─Öp├│w dziecka;

2)      przek┼éadanie zada┼ä programowych na zadania rozwojowe dla poszczeg├│lnych dzieci z uwzgl─Ödnieniem wynik├│w indywidualnej diagnozy;

3)      opinie i orzeczenia wydane przez Poradni─Ö Psychologiczno ÔÇô Pedagogiczn─ů.

4.      Zadania o kt├│rych mowa w ust. 3 realizowane s─ů we wsp├│┼épracy z:

1)      Rodzicami;

2)      nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

3)      Poradni─ů Psychologiczno ÔÇô Pedagogiczn─ů;

4)      z innymi plac├│wkami o┼Ťwiatowymi;

5)      podmiotami dzia┼éaj─ůcymi na rzecz rodziny.

5.      Realizacja zada┼ä Przedszkola nast─Öpuje z uwzgl─Ödnieniem indywidualnego rozwoju dziecka poprzez zastosowanie r├│┼╝norodnych form.

6.      Przedszkole pe┼éni funkcj─Ö doradcz─ů i wspieraj─ůc─ů dzia┼éania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w szczeg├│lno┼Ťci:

 

 

1)      informuje na bie┼╝─ůco o post─Öpach dziecka;

2)      pomaga w rozpoznawaniu mo┼╝liwo┼Ťci rozwojowych dziecka i podj─Öciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

3)      uzgadnia wsp├│lnie z rodzicami kierunki i zakres zada┼ä realizowanych w przedszkolu.  

7.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych ucznia, wynikaj─ůcych w szczeg├│lno┼Ťci:

1) z niepe┼énosprawno┼Ťci;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudno┼Ťci w uczeniu si─Ö;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedba┼ä ┼Ťrodowiskowych zwi─ůzanych z sytuacj─ů bytow─ů ucznia i jego rodziny, sposobem sp─Ödzania czasu wolnego i kontaktami ┼Ťrodowiskowymi;

11) z trudno┼Ťci adaptacyjnych zwi─ůzanych z r├│┼╝nicami kulturowymi lub ze zmian─ů ┼Ťrodowiska edukacyjnego, w tym zwi─ůzanych z wcze┼Ťniejszym kszta┼éceniem za granic─ů.

 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, rodzicom uczni├│w i nauczycielom polega na wspieraniu rodzic├│w i nauczycieli w rozwi─ůzywaniu problem├│w wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiej─Ötno┼Ťci wychowawczych w celu zwi─Ökszania efektywno┼Ťci pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczni├│w.

9. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, jest dobrowolne i nieodpłatne.

10.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczn─ů organizuje dyrektor przedszkola.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, udzielaj─ů uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjali┼Ťci wykonuj─ůcy w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczeg├│lno┼Ťci psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczni├│w;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej ÔÇ×poradniamiÔÇŁ;

3) plac├│wkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarz─ůdowymi oraz innymi instytucjami dzia┼éaj─ůcymi na rzecz rodziny, dzieci i m┼éodzie┼╝y. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodzic├│w ucznia;

3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadz─ůcych zaj─Öcia z uczniem;

5) piel─Ögniarki ┼Ťrodowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela;

9) pracownika socjalnego;

10) asystenta rodziny;

11) kuratora s─ůdowego.

12. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bie┼╝─ůcej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zaj─Ö─ç rozwijaj─ůcych uzdolnienia;

2) zaj─Ö─ç specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zaj─Ö─ç o charakterze terapeutycznym;

3) porad i konsultacji.

13. Nauczyciele oraz specjali┼Ťci w przedszkolu, rozpoznaj─ů odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne mo┼╝liwo┼Ťci psychofizyczne uczni├│w, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. Prowadz─ů w szczeg├│lno┼Ťci:

1) w przedszkolu ÔÇô obserwacj─Ö pedagogiczn─ů zako┼äczon─ů analiz─ů i ocen─ů gotowo┼Ťci dziecka do podj─Öcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

14.        Przedszkole umo┼╝liwia podtrzymywanie to┼╝samo┼Ťci narodowej, etnicznej, j─Özykowej i religijnej w szczeg├│lno┼Ťci przez:

1)      uznanie praw rodzic├│w do religijnego wychowania dzieci;

2)      organizacj─Ö na ┼╝yczenie rodzic├│w religii. W tym czasie dzieci nie ucz─Öszczaj─ůce na religi─Ö maj─ů zapewnion─ů opiek─Ö nauczyciela.

15.  Przedszkole sprawuje opiek─Ö nad dzie─çmi dostosowuj─ůc metody i sposoby oddzia┼éywa┼ä do wieku dziecka i jego mo┼╝liwo┼Ťci rozwojowych, potrzeb ┼Ťrodowiskowych z uwzgl─Ödnieniem istniej─ůcych warunk├│w lokalowych:

1)      zapewnia bezpo┼Ťredni─ů i sta┼é─ů opiek─Ö nad dzie─çmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zaj─Ö─ç poza przedszkolem;

2)      zapewnia dzieciom pe┼éne poczucie bezpiecze┼ästwa pod ka┼╝dym wzgl─Ödem;

3)      stosuje w swoich dzia┼éaniach przepisy bezpiecze┼ästwa i higieny pracy i nauki oraz przepisy przeciwpo┼╝arowe;

4)      budzi ┼Ťwiadomo┼Ť─ç dotycz─ůc─ů zdrowia i jego zagro┼╝e┼ä;

5)      kszta┼étuje prawid┼éow─ů postaw─Ö fizyczn─ů;

16.  Przedszkole stwarza mo┼╝liwo┼Ťci ubezpieczenia dzieci i pracownik├│w przedszkola.

17.  Opiek─Ö nad dzie─çmi przebywaj─ůcymi w przedszkolu w poszczeg├│lnych grupach  wiekowych sprawuje nauczyciel lub nauczycielki i wsp├│┼éuczestnicz─ůca wo┼║na oddzia┼éowa. W oddziale dzieci 3 ÔÇô 4 letnich dodatkowo opiek─Ö sprawuje pomoc nauczycielki.

18.  W czasie  pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zaj─Ö─ç poza terenem plac├│wki dzieci pozostaj─ů pod opiek─ů nauczyciela lub dodatkowo pod nadzorem os├│b do tego upowa┼╝nionych.

 19.  W godzinach rannych od 7.00 ÔÇô 8.00 i popo┼éudniowych od 16.00 ÔÇô 17.00 dzieci pozostaj─ů pod opiek─ů nauczycielki tej grupy, kt├│ra sprawuje dy┼╝ur.

20.  Na terenie przedszkola w oddziale dzieci najm┼éodszych 3 latki opiek─Ö sprawuj─ů nauczyciele w systemie zmianowym (jeden rano, jeden popo┼éudniu), na sta┼ée pomoc nauczycielki i wo┼║na oddzia┼éowa.

21.  Na terenie przedszkola w oddziale II -  4 letnich opiek─Ö sprawuj─ů nauczyciele w systemie zmianowym (jeden rano, jeden popo┼éudniu) na sta┼ée wo┼║na oddzia┼éowa.

22.  Na terenie przedszkola w oddziale III - 5  letnich opiek─Ö sprawuj─ů nauczyciele w systemie zmianowym (jeden rano, jeden popo┼éudniu) na sta┼ée wo┼║na oddzia┼éowa.

23.  Na terenie przedszkola w oddziale IV- 5-6 letnich opiek─Ö sprawuj─ů nauczyciele w systemie zmianowym (jeden rano, jeden popo┼éudniu) na sta┼ée wo┼║na oddzia┼éowa.

24.  Na terenie ogrodu przedszkolnego w oddziale I dzieci najm┼éodszych opiek─Ö sprawuj─ů nauczyciele w systemie zmianowym (jeden rano, jeden popo┼éudniu), pomoc nauczycielki, dora┼║nie wo┼║na oddzia┼éowa.

25.  Na terenie ogrodu przedszkolnego w oddziale II 4 ÔÇô  letnich opiek─Ö sprawuj─ů nauczyciele w systemie zmianowym (jeden rano, jeden popo┼éudniu),  dora┼║nie wo┼║na oddzia┼éowa

26.  Na terenie ogrodu przedszkolnego w oddziale III 5  letnich opiek─Ö sprawuj─ů nauczyciele w systemie zmianowym (jeden rano, jeden popo┼éudniu),  dora┼║nie wo┼║na oddzia┼éowa.

27.  Na terenie ogrodu przedszkolnego w oddziale IV 5-6  letnich opiek─Ö sprawuj─ů nauczyciele w systemie zmianowym (jeden rano, jeden popo┼éudniu),  dora┼║nie wo┼║na oddzia┼éowa.

28.  Spacery i wycieczki organizowane s─ů zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

29.  Podczas spaceru z dzie─çmi opiek─Ö nad dzie─çmi sprawuj─ů:

1)      w grupie I dzieci 3 letnich ÔÇô nauczycielka, pomoc nauczycielki i wo┼║na oddzia┼éowa;

2)      w grupie II dzieci 4  letnich ÔÇô nauczycielka i wo┼║na oddzia┼éowa;

3)      w grupie III dzieci 5  letnich ÔÇô nauczycielka i wo┼║na oddzia┼éowa;

4)      w grupie IV dzieci 5-6  letnich ÔÇô nauczycielka i wo┼║na oddzia┼éowa;

30.  Podczas wycieczek poza granice Otwocka opiek─Ö nad wszystkimi dzie─çmi sprawuj─ů wszystkie nauczycielki, pomoc nauczyciela i wszystkie wo┼║ne oddzia┼éowe.

31.  Dziecko powinno by─ç przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodzic├│w (opiekun├│w) lub upowa┼╝nion─ů przez nich osob─Ö, zapewniaj─ůc─ů pe┼éne bezpiecze┼ästwo dziecku.

32.  Upowa┼╝nienie odbioru dziecka wystawione przez rodzic├│w (opiekun├│w powinno zawiera─ç pe┼éne dane, w tym nr i seri─Ö dowodu osobistego osoby odbieraj─ůcej i wyra┼╝one na pi┼Ťmie. Upowa┼╝nienie powinno by─ç z┼éo┼╝one u nauczyciela danej grupy. W szczeg├│lnych przypadkach dyrektor przedszkola wyra┼╝a zgod─Ö na odbi├│r dziecka przez osob─Ö nieletni─ů na podstawie upowa┼╝nienia wydanego przez rodzic├│w z w┼éasnor─Öcznym podpisem.

33.  Osoba odbieraj─ůca i przyprowadzaj─ůca dziecko nie mo┼╝e by─ç pod wp┼éywem alkoholu. W przypadku stwierdzenia wp┼éywu alkoholu dziecko nie b─Ödzie wydane takiej osobie.

34.  Rodzice lub opiekunowie odbieraj─ů dziecko bezpo┼Ťrednio z sali.

35.  Nauczyciel ma obowi─ůzek sprawdzi─ç kto odbiera dziecko.

36.  W drodze do i z przedszkola odpowiedzialno┼Ť─ç za dziecko ponosz─ů je przyprowadzaj─ůce i odbieraj─ůce osoby.

37.  Odbieranie dzieci trwa od godziny 13.00 do 17.00 lub w ka┼╝dym innym czasie pracy plac├│wki po uprzednim zg┼éoszeniu.

38.  ┼╗yczenia rodzic├│w dotycz─ůce nieodbierania dziecka przez jednego z rodzic├│w musi by─ç po┼Ťwiadczone  przez orzeczenie s─ůdowe.

39.  Sp├│┼║nienia dziecka nale┼╝y zg┼éasza─ç telefonicznie do godziny 8.30.

40.  Dziecko nale┼╝y odebra─ç z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzin─Ö odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nieodebrania dziecka do danej godziny nauczyciel zawiadamia rodzic├│w o zaistnia┼éym fakcie oraz zapewnia opiek─Ö dziecku do czasu przybycia rodzica. W przypadku gdy pod wskazanym numerem telefonu nie mo┼╝na uzyska─ç informacji o miejscu pobytu rodzic├│w nauczyciel kontaktuje si─Ö z osobami upowa┼╝nionymi przez rodzic├│w dziecka do jego odbioru. Dziecko odbiera upowa┼╝niona do tego osoba i jest pod jej opiek─ů.

41.  Przedszkole mo┼╝e prowadzi─ç w┼éasn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç innowacyjn─ů i eksperymentaln─ů.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

┬ž 3

1.      Organami przedszkola s─ů:

1)      dyrektor przedszkola;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Rodzic├│w.

2.      Rada Pedagogiczna i Rada Rodzic├│w uchwalaj─ů regulaminy swej dzia┼éalno┼Ťci, kt├│re nie mog─ů by─ç sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3.      Dzia┼éaj─ůce w przedszkolu organy wzajemnie si─Ö informuj─ů o podstawowych kierunkach dzia┼éalno┼Ťci.

4.      Dyrektor zapewnia bie┼╝─ůcy przep┼éyw informacji pomi─Ödzy poszczeg├│lnymi organami przedszkola.

5.      Stanowisko dyrektora wy┼éaniane jest przez organ prowadz─ůcy przedszkole w drodze konkursu.

6.      Dyrektor przedszkola w szczeg├│lno┼Ťci:

1)      kieruje bie┼╝─ůc─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů przedszkola i reprezentuje je na zewn─ůtrz. Jest kierownikiem zak┼éadu dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracownik├│w administracji i obs┼éugi;

2)      sprawuje nadz├│r pedagogiczny;

3)      podejmuje decyzje o przyj─Öciu oraz skre┼Ťleniu dziecka z listy przedszkolaka

4)      sprawuje opiek─Ö nad dzie─çmi i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

7.      Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za plac├│wk─Ö i prowadzon─ů w niej dzia┼éalno┼Ť─ç, a w szczeg├│lno┼Ťci za:

1)      organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obs┼éugi przedszkola, organizacj─Ö pracy w plac├│wce;

2)      zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracownik├│w przedszkola, przyznawanie nagr├│d oraz wymierzanie kar porz─ůdkowych nauczycielom i innym pracownikom po zasi─Ögni─Öciu opinii zwi─ůzk├│w zawodowych;

3)      wyst─Öpowanie z wnioskami po zasi─Ögni─Öciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodzic├│w w sprawach odznacze┼ä, nagr├│d i innych wyr├│┼╝nie┼ä dla nauczycieli i innych pracownik├│w plac├│wki;

4)      dysponowanie ┼Ťrodkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialno┼Ťci za ich prawid┼éowe wykorzystanie;

5)      prawid┼éowe prowadzenie procesu rekrutacji dzieci do przedszkola, uczestniczenie w komisjach kwalifikacyjnych i przyjmowanie dzieci zgodnie z regulaminem Komisji rekrutacyjnej.

6)      Udziela i organizuje pomoc psychologiczno ÔÇô pedagogiczn─ů  

8.      Do obowi─ůzk├│w Dyrektora nale┼╝─ů te┼╝:

1)      przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwa┼é podj─Ötych w ramach kompetencji stanowi─ůcych;

2)      wykonywanie czynno┼Ťci zwi─ůzanych z awansem zawodowym nauczycieli, zapewnienie nauczycielom ubiegaj─ůcym si─Ö o awans prawid┼éowego przebiegu sta┼╝u, dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta┼╝u, powo┼éywanie i przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli sta┼╝yst├│w, nadanie stopnia awansu zawodowego na stopie┼ä nauczyciela kontraktowego, praca w sk┼éadzie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegaj─ůcych si─Ö o stopie┼ä nauczyciela mianowanego, oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegaj─ůcych si─Ö o awans na stopie┼ä nauczyciela dyplomowanego;

3)      przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadz─ůcemu;

4)      wsp├│┼épraca z rodzicami, organem prowadz─ůcym, instytucjami nadzoruj─ůcymi i kontroluj─ůcymi, a tak┼╝e ┼Ťrodowiskiem lokalnym;

5)      co najmniej dwa razy do roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski z nadzoru pedagogicznego;

6)      Wspomaga nauczycieli w osi─ůganiu wysokiej jako┼Ťci pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;

7)      Wspomaga rozw├│j zawodowy nauczycieli w szczeg├│lno┼Ťci przez organizowanie szkole┼ä, narad i konferencji oraz poprzez systematyczn─ů wsp├│┼éprac─Ö z plac├│wkami doskonalenia zawodowego;

8)      Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odr─Öbnymi przepisami;

9)      Dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do u┼╝ytku szkolnego, po zasi─Ögni─Öciu opinii Rady Pedagogicznej.

10) Odpowiada za realizacj─Ö zalece┼ä wynikaj─ůcych z orzeczenia o potrzebie kszta┼écenia specjalnego ucznia

9.      Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwa┼é Rady Pedagogicznej i Rady Rodzic├│w niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym niezw┼éocznie organ prowadz─ůcy oraz organ sprawuj─ůcy nadz├│r pedagogiczny. Organ sprawuj─ůcy nadz├│r pedagogiczny uchyla uchwa┼é─Ö w przypadku stwierdzenia jej niezgodno┼Ťci z prawem po zasi─Ögni─Öciu opinii organu prowadz─ůcego. Rozstrzygni─Öcie organu sprawuj─ůcego nadz├│r pedagogiczny jest ostateczne.

10.  Dyrektor przedszkola mo┼╝e wybra─ç swojego zast─Öpc─Ö.

11.  Zast─Öpca wybierany jest spo┼Ťr├│d nauczycieli. W razie nieobecno┼Ťci dyrektora przedszkola zast─Öpuje go, jednak  nie posiada uprawnie┼ä decyzyjnych w istotnych sprawach plac├│wki, czuwa on jedynie nad sprawnym przebiegiem pracy wychowawczo ÔÇô dydaktycznej.

12.  Nauczyciel zast─Öpuj─ůcy dyrektora w razie jego nieobecno┼Ťci (rok szkolny z wyj─ůtkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadz─ůcy) wybierany jest na dany rok szkolny spo┼Ťr├│d grona pedagogicznego na zebraniu  zorganizowanym przed rozpocz─Öciem roku szkolnego.

13.  Rada Pedagogiczna jest  organem kolegialnym przedszkola.

14.  W sk┼éad Rady Pedagogicznej wchodz─ů dyrektor plac├│wki i wszyscy nauczyciele pracuj─ůcy w przedszkolu.

15.  Przewodnicz─ůcym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola, kt├│ry przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich cz┼éonk├│w o terminie i porz─ůdku zebrania.

16.  Rada Pedagogiczna dzia┼éa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, kt├│ry nie mo┼╝e by─ç sprzeczny ze statutem i obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

17.  Do kompetencji Rady Pedagogicznej nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:

1)      zatwierdzenie statutu przedszkola;

2)      zatwierdzanie plan├│w pracy przedszkola;

3)      podejmowanie uchwa┼é w sprawie innowacji i eksperyment├│w pedagogicznych;

4)      podejmowanie uchwa┼é w sprawie skre┼Ťlenia dziecka z listy.

5)     ustalanie sposobu wykorzystania wynik├│w nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad szko┼é─ů lub plac├│wk─ů przez organ sprawuj─ůcy nadz├│r pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szko┼éy lub plac├│wki

18.  Rada Pedagogiczna opiniuje:

1)      propozycje dyrektora w sprawie przydzia┼éu nauczycielom sta┼éych prac i zaj─Ö─ç;

2)      organizacj─Ö doskonalenia zawodowego nauczycieli;

3)      organizuj─Ö pracy przedszkola, w tym ramowy rozk┼éad dnia;

4)      wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyr├│┼╝nienia dla nauczycieli.

19.  Rada Pedagogiczna zbiera si─Ö na obowi─ůzkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem zawartym w planie nadzoru oraz w miar─Ö bie┼╝─ůcych  potrzeb. Zebrania mog─ů by─ç organizowane  na wniosek organu sprawuj─ůcego nadz├│r pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadz─ůcego plac├│wk─Ö albo co najmniej 1/3 cz┼éonk├│w Rady Pedagogicznej.

20.  W zebraniach Rady  Pedagogicznej mog─ů bra─ç udzia┼é z g┼éosem doradczym osoby zapraszane przez przewodnicz─ůcego za zgod─ů lub na wniosek Rady Pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzysze┼ä i innych organizacji, w szczeg├│lno┼Ťci harcerskich, kt├│rych celem statutowym jest dzia┼éalno┼Ť─ç wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dzia┼éalno┼Ťci dydaktycznej, wychowawczej i opieku┼äczej plac├│wki.

21.  Uchwa┼éy Rady Pedagogicznej podejmowane s─ů zwyk┼éa wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w w obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy liczby jej cz┼éonk├│w.

22.  Zebrania Rady Pedagogicznej s─ů protoko┼éowane w formie elektronicznej. Wydruk protoko┼é├│w przechowywany jest w segregatorze, podpisany parafami ka┼╝dego cz┼éonka Rady

23.  Nauczycieli obowi─ůzuje zachowanie tajemnicy s┼éu┼╝bowej dotycz─ůcej uchwa┼é, wniosk├│w i spostrze┼╝e┼ä z posiedze┼ä Rady. Cz┼éonkowie Rady s─ů r├│wnie┼╝ zobowi─ůzani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, kt├│re mog─ů naruszy─ç dobro osobiste dzieci lub ich rodzic├│w a tak┼╝e nauczycieli i innych pracownik├│w przedszkola. Informacje dotycz─ůce bezpo┼Ťrednio dziecka mog─ů by─ç udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

24.  Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie, nie rzadziej ni┼╝ 2 razy do roku og├│lne wnioski wynikaj─ůce ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.

25.  Rada mo┼╝e wyst─ůpi─ç z wnioskiem do organu prowadz─ůcego przedszkole o odwo┼éanie z funkcji Dyrektora.

25a. Rada Pedagogiczna wyst─Öpuje z wnioskami w sprawach organizacji dodatkowych zaj─Ö─ç edukacyjnych, do kt├│rych zalicza si─Ö zaj─Öcia z j─Özyka obcego nowo┼╝ytnego innego ni┼╝ j─Özyk obcy nowo┼╝ytny nauczany w ramach obowi─ůzkowych zaj─Ö─ç edukacyjnych oraz zaj─Öcia, dla kt├│rych nie zosta┼éa ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zaj─Ö─ç zosta┼é w┼é─ůczony do szkolnego zestawu program├│w nauczania oraz zaj─Ö─ç prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zaj─Ö─ç rozwijaj─ůcych zainteresowania i uzdolnienia uczni├│w.

26.  Dyrektor plac├│wki wstrzymuje wykonanie uchwa┼é niezgodnych z przepisami prawa i niezw┼éocznie powiadamia o tym organ prowadz─ůcy i sprawuj─ůcy nadz├│r pedagogiczny.

27.  Rada Rodzic├│w jest organem spo┼éecznym przedszkola i stanowi reprezentacj─Ö rodzic├│w dzieci ucz─Öszczaj─ůcych do przedszkola.

28.   Podstawowym ogniwem Rady Rodzic├│w jest Rada Oddzia┼éu, w sk┼éad kt├│rej wchodz─ů 3 osoby.

29.  Cz┼éonkowie Rad Oddzia┼éowych powo┼éywani s─ů na pierwszych zebraniach w grupach.

30.  Zg┼éoszone do wybor├│w osoby musz─ů wyrazi─ç zgod─Ö na kandydowanie do Rady Oddzia┼éu. Liczba zg┼éoszonych kandydat├│w  nie mo┼╝e by─ç mniejsza od liczby cz┼éonk├│w Rady oddzia┼éowej.

31.  Do liczenia g┼éos├│w wybiera si─Ö trzyosobow─ů Komisj─Ö skrutacyjn─ů. Cz┼éonek Komisji Skrutacyjnej nie mo┼╝e kandydowa─ç do Rady Oddzia┼éu.

32.  Wybory do Rady oddzia┼éu s─ů tajne.

33.  Do Rady Oddzia┼éu wybiera si─Ö osoby, kt├│re kolejno uzyska┼éy  najwi─Öcej g┼éos├│w.

34.  Osoba, kt├│ra uzyska┼éa najwi─Öksz─ů liczb─Ö g┼éos├│w jest jednocze┼Ťnie przedstawicielem Rady Oddzia┼éu do Rady Rodzic├│w. W przypadku uzyskania najwi─Ökszej ilo┼Ťci g┼éos├│w przez wi─Öcej ni┼╝ jedn─ů osob─Ö, przewodnicz─ůcy zarz─ůdza dodatkowe g┼éosowanie, w kt├│rym bior─ů udzia┼é osoby, kt├│re uzyska┼éy najwi─Öcej g┼éos├│w.

35.  Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodzic├│w, Rada wybiera ze swojego grona: Przewodnicz─ůcego, Skarbnika i Sekretarza.

36.  Kadencja Rady Rodzic├│w i jej ogniw trwa 1 rok.

37.  Dzia┼éalno┼Ťci─ů Rady kieruje przewodnicz─ůcy.

38.   Zadaniem Rady Oddzia┼éu jest realizacje cel├│w Rady Rodzic├│w na terenie danego oddzia┼éu, a zw┼éaszcza:

1)      dostosowanie zada┼ä Rady Rodzic├│w do konkretnych potrzeb oddzia┼é├│w

2)      wsp├│┼épraca z wychowawc─ů oddzia┼éu;

3)      wsp├│┼édzia┼éanie ze wszystkimi rodzicami i w┼é─ůczanie ich do realizacji planu pracy Rady Rodzic├│w;

4)      wsp├│┼édzia┼éanie z przewodnicz─ůcym w celu realizacji zada┼ä.

39.  Przewodnicz─ůcy Rady rodzic├│w:

1)      kieruje ca┼éokszta┼étem prac Rady Rodzic├│w;

2)      wsp├│┼édzia┼éa ze wszystkimi cz┼éonkami Rady Rodzic├│w;

3)      zwo┼éuje i prowadzi zebrania Rady Rodzic├│w;

4)      przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty Rady Rodzic├│w dotycz─ůcych dzia┼éalno┼Ťci przedszkola.

40.  Sekretarz Rady Rodzic├│w:

1)      prowadzi ksi─Ög─Ö protoko┼é├│w posiedze┼ä Rady Rodzic├│w;

2)      opracowuje harmonogram zebra┼ä Rady Rodzic├│w;

3)      za┼éatwia sprawy administracyjne zwi─ůzane z dzia┼éalno┼Ťci─ů Rady.

41.  Skarbnik Rady Rodzic├│w:

1)      gromadzi fundusze z dobrowolnych sk┼éadek rodzic├│w;

2)      prowadzi dokumentacj─Ö i ewidencj─Ö wp┼éyw├│w i wydatk├│w z funduszy Rady

składa sprawozdania okresowe ze stanu funduszu i wydatków, które jest przekazywane przez przedstawiciela Rady Rodziców w swoim oddziale na zebraniach.

42.  Do kompetencji Rady Rodzic├│w nale┼╝y:

1)      w przypadku stwierdzenia przez organ sprawuj─ůcy nadz├│r pedagogiczny niedostatecznych efekt├│w nauczania lub wychowania w przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno┼Ťci nauczania i wychowania;

2)      opiniowanie projektu planu finansowego sk┼éadanego przez dyrektora przedszkola;

3)      opiniowanie pracy nauczyciela staraj─ůcego si─Ö o kolejne stopnie awansu zawodowego;

4)      wyra┼╝anie opinii w sprawie podj─Öcia w przedszkolu dzia┼éalno┼Ťci przez stowarzyszenie lub inn─ů organizacj─Ö.

43.  Koordynatorem wsp├│┼édzia┼éania poszczeg├│lnych organ├│w jest dyrektor plac├│wki, kt├│ry zapewnia ka┼╝demu z organ├│w mo┼╝liwo┼Ť─ç swobodnego dzia┼éania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umo┼╝liwia bie┼╝─ůc─ů wymian─Ö informacji.

44.  Organy przedszkola mog─ů nawzajem kierowa─ç do siebie wnioski, opinie dotycz─ůce wszystkich spraw przedszkola.

45.  Organy mog─ů spotyka─ç si─Ö na wsp├│lnych zebraniach.

46.  Mog─ů zaprasza─ç przedstawicieli innych organ├│w na swoje posiedzenia w celu zorganizowanego wsp├│┼édzia┼éania w realizacji rocznego planu pracy plac├│wki i prawid┼éowego funkcjonowania przedszkola.

47.  Wszelkie spory pomi─Ödzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor plac├│wki drog─ů rozm├│w, negocjacji ze stronami, uwzgl─Ödniaj─ůc ich ustawowe kompetencje.

48.  Wszystkie organy przedszkola ┼Ťci┼Ťle wsp├│┼épracuj─ů ze sob─ů kieruj─ůc si─Ö:

1)      wzajemnym szacunkiem oraz poszanowaniem godno┼Ťci cz┼éowieka;

2)      odpowiedzialno┼Ťci─ů w procesie dydaktyczno ÔÇô wychowawczym i opieku┼äczym;

3)      trosk─ů o odpowiedzialno┼Ť─ç za przedszkole.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

┬ž 4

Statut  przedszkola okre┼Ťla organizacj─Ö przedszkola z uwzgl─Ödnieniem przepis├│w ┬ž 5-7.

 

┬ž 5

1.      Podstawow─ů jednostk─ů organizacyjn─ů przedszkola jest oddzia┼é z┼éo┼╝ony z dzieci zgrupowanych wg zbli┼╝onego wieku z uwzgl─Ödnieniem ich potrzeb, zainteresowa┼ä, uzdolnie┼ä

2.      Liczba dzieci w oddzia┼éach nie mo┼╝e przekroczy─ç 25 dzieci.

3.      Do realizacji cel├│w statutowych przedszkole posiada 100 dzieci.

 

┬ž 6

1. Praca wychowawczo ÔÇô dydaktyczna i opieku┼äcza prowadzona jest w oparciu o podstaw─Ö programow─ů oraz dopuszczone do u┼╝ytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

2. Na realizacj─Ö podstawy programowej przeznacza si─Ö nie mniej ni┼╝ 5 godzin dziennie, przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu nale┼╝y przeznaczy─ç na zabaw─Ö (w tym czasie dzieci bawi─ů si─Ö swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku m┼éodszych dzieci ┬╝) dzieci sp─Ödzaj─ů w ogrodzie przedszkolnym na boisku, w parku itp. (organizowane s─ů tam gry i zabawy ruchowe, zaj─Öcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porz─ůdkowe i ogrodnicze);

3)  co najmniej jedn─ů pi─ůt─ů czasu ( w przypadku m┼éodszych dzieci nie wi─Öcej ni┼╝ jedn─ů pi─ůt─ů czasu) zajmuj─ů r├│┼╝nego typu zaj─Öcia dydaktyczne, realizowane wg programu wychowania przedszkolnego

4)  pozosta┼éy czas przeznacza si─Ö odpowiednio do potrzeb na realizacj─Ö"

      a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynno┼Ťci (z tym, ┼╝e w tej puli czasu mieszcz─ů si─Ö czynno┼Ťci opieku┼äcze, samoobs┼éugowe, organizacyjne)

b) pomocy psychologiczno - pedagogicznej

c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych

 

3. Godzina zaj─Ö─ç w przedszkolu trwa 60 minut.

4. Czas trwania zaj─Ö─ç planowanych dostosowany jest do mo┼╝liwo┼Ťci rozwojowych dzieci i wynosi:

1)      z dzie─çmi w wieku 3 ÔÇô 4 lat ÔÇô oko┼éo 15 minut;

2)      z dzie─çmi w wieku 5 ÔÇô 6 lat ÔÇô oko┼éo 30 minut.

5.      Spos├│b dokumentowania zaj─Ö─ç okre┼Ťlaj─ů odr─Öbne przepisy.

6.      W przedszkolu na wniosek rodzic├│w/prawnych opiekun├│w mog─ů by─ç realizowane ┼Ťwiadczenia dodatkowe obejmuj─ůce zaj─Öcia dydaktyczne, wychowawcze i opieku┼äcze odbywaj─ůce si─Ö poza czasem przeznaczonym na realizacj─Ö podstawy programowej w przedszkolu.

7.       Rodzaj zaj─Ö─ç dodatkowych, ich cz─Östotliwo┼Ť─ç i forma organizowania uwzgl─Ödnia w szczeg├│lno┼Ťci potrzeby i mo┼╝liwo┼Ťci rozwojowe wychowank├│w oraz zale┼╝─ů od wyboru rodzic├│w. Zaj─Öcia te finansowane s─ů w ca┼éo┼Ťci przez rodzic├│w (prawnych opiekun├│w).

8.      Czas trwania zaj─Ö─ç dodatkowych jest dostosowany do mo┼╝liwo┼Ťci rozwojowych dzieci i wynosi ok. 15 minut dla dzieci 3-4 letnich  i ok. 30 minut dla dzieci 5-6 letnich. Organizacja i terminy zaj─Ö─ç ustalane s─ů przez dyrektora przedszkola. Spos├│b dokumentowania tych zaj─Ö─ç okre┼Ťlaj─ů odr─Öbne przepisy.

 

┬ž 7

1.      Przedszkole jest 4 oddzia┼éowe.

2.      Jedn─ů grup─ů wychowank├│w opiekuj─ů si─Ö dwie nauczycielki (na zmian─Ö), jedna osoba personelu obs┼éugowego (wo┼║na), a w grupie dzieci 3 ÔÇô 4 letnich dodatkowo pomoc nauczyciela.

 

┬ž 8

1.      Organizacj─Ö pracy przedszkola okre┼Ťla arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadz─ůcy.

2.      W arkuszu organizacyjnym przedszkola okre┼Ťla si─Ö w szczeg├│lno┼Ťci:

1)      czas pracy poszczeg├│lnych oddzia┼é├│w, liczb─Ö dzieci, liczb─Ö oddzia┼é├│w;

2)      liczb─Ö pracownik├│w ┼é─ůcznie z liczb─ů stanowisk kierowniczych;

3)      og├│ln─ů liczb─Ö godzin finansowanych ze ┼Ťrodk├│w przydzielonych przez organ prowadz─ůcy przedszkole.

 

┬ž 9

1.      Szczeg├│┼éowy rozk┼éad dnia w przedszkolu w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zaj─Ö─ç dodatkowych okre┼Ťla dyrektor w porozumieniu  z Rad─ů Pedagogiczn─ů i Rad─ů Rodzic├│w.

2.      Na podstawie ramowego rozk┼éadu dnia nauczyciele, kt├│rym powierzono opiek─Ö nad danym oddzia┼éem, ustalaj─ů dla tego oddzia┼éu szczeg├│┼éowy rozk┼éad dnia z uwzgl─Ödnieniem potrzeb, mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych i zainteresowa┼ä dzieci. Rozk┼éad ten umieszcza si─Ö w dzienniku zaj─Ö─ç danej grupy i podaje do wiadomo┼Ťci rodzic├│w.

 

┬ž 10

1.      Przedszkole funkcjonuje ca┼éy rok z wyj─ůtkiem przerw ustalonych przez organ prowadz─ůcy.

2.      Przedszkole jest czynne 10 godzin dziennie od 7.00 ÔÇô 17.00 od poniedzia┼éku do pi─ůtku.

3.      Czas na realizacj─Ö podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie mo┼╝e by─ç kr├│tszy ni┼╝ 5 godzin dziennie.

4.      Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna si─Ö 1 wrze┼Ťnia i ko┼äczy 31 sierpnia.

5.      W czasie absencji nauczycieli dyrektor przedszkola mo┼╝e podj─ů─ç decyzj─Ö o ┼é─ůczeniu grup dzieci─Öcych, pod warunkiem ┼╝e liczba dzieci po po┼é─ůczeniu w oddzia┼éach nie przekroczy 25. Opiek─Ö nad tymi dzie─çmi sprawuje zawsze nauczyciel.

6.      Do realizacji cel├│w statutowych przedszkole posiada:

1)      sale zaj─Ö─ç dla poszczeg├│lnych oddzia┼é├│w;

2)      pomieszczenia administracyjno ÔÇô gospodarcze;

3)      kuchni─Ö i zaplecze kuchenne;

4)      szatni─Ö dla dzieci;

5)      pok├│j do pracy logopedycznej;

6)      sal─Ö zabaw z wyposa┼╝eniem w urz─ůdzenia do r├│┼╝nych zabaw

7)      ┼éazienk─Ö dla dzieci

9.      Dzieci maj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.

10.  Przedszkole mo┼╝e organizowa─ç r├│┼╝norodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizacj─Ö i program wycieczek oraz imprez dostosowuje si─Ö do wieku i zainteresowa┼ä dzieci.

11.  Przedszkole zapewnia odp┼éatne wy┼╝ywienie dla dzieci i pracownik├│w przedszkola.

12.  Wysoko┼Ť─ç op┼éat za ┼╝ywienie dzieci ustala dyrektor  w porozumieniu z organem prowadz─ůcym na poziomie koszt├│w zakupu surowc├│w spo┼╝ywczych niezb─Ödnych do przygotowania posi┼éku z uwzgl─Ödnieniem obowi─ůzuj─ůcych norm ┼╝ywieniowych.

13.  Dzieci w przedszkolu mog─ů korzysta─ç z trzech posi┼ék├│w

                                                            1)      ┼Ťniadanie;

                                                            2)      obiad;

                                                            3)      podwieczorek.

14.  Z ┼╝ywienia w przedszkolu mog─ů tak┼╝e korzysta─ç pracownicy przedszkola uiszczaj─ůc obowi─ůzuj─ůc─ů stawk─Ö ┼╝ywieniow─ů.

15.  ┼╗ywienie dzieci w przedszkolu w pe┼éni pokrywaj─ů rodzice.

16.  Odp┼éatno┼Ť─ç za ┼╝ywienie pobierana jest od rodzic├│w za ka┼╝dy miesi─ůc z g├│ry, w dniach ustalonych do 10 dnia ka┼╝dego miesi─ůca.

17.  W przypadku nieobecno┼Ťci dziecka zwrotowi dzienna stawka ┼╝ywieniowa za ka┼╝dy dzie┼ä nieobecno┼Ťci. Zwrot nast─Öpuje w nast─Öpnym miesi─ůcu rozliczeniowym.

18.  Informacj─Ö o rezygnacji dziecka z przedszkola nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç na pi┼Ťmie z ko┼äcem miesi─ůca. Dopiero wtedy nast─Öpuje zaprzestania odp┼éatno┼Ťci za nast─Öpny miesi─ůc pobytu dziecka w przedszkolu.

19.  Rodzice wnosz─ů r├│wnie┼╝ op┼éat─Ö za ┼Ťwiadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczaj─ůcym czas bezp┼éatnego nauczania, wychowania i opieki. Wysoko┼Ť─ç op┼éaty ustala si─Ö zgodnie z uchwa┼é─ů Rady Miasta Otwocka.

20.  Zasady wnoszenia op┼éat za przedszkole reguluje pisemna umowa cywilno-prawna, zawierana pomi─Ödzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.

 

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

┬ž 11

1.      Nauczycieli oraz innych pracownik├│w przedszkola zatrudnia i zwalnia dyrektor.

2.      Do pracy w przedszkolu zatrudniani si─Ö nauczyciele posiadaj─ůce wymagane kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska.

2a. Nauczyciel przed nawi─ůzaniem stosunku pracy, jest obowi─ůzany przedstawi─ç dyrektorowi przedszkola informacj─Ö z Krajowego Rejestru Karnego.

3.      Nauczyciel prowadzi prac─Ö wychowawczo ÔÇô dydaktyczn─ů i opieku┼äcz─ů respektuj─ůc zasad─Ö podmiotowo┼Ťci wobec dziecka i jego rodziny, jest odpowiedzialny za jako┼Ť─ç i wyniki tej pracy.

3a. Nauczyciel obowi─ůzany jest:

1)      rzetelnie realizowa─ç zadania zwi─ůzane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami plac├│wki: dydaktyczn─ů, wychowawcz─ů i opieku┼äcz─ů, w tym zadania zwi─ůzane z zapewnieniem bezpiecze┼ästwa dzieciom w czasie zaj─Ö─ç organizowanych przez przedszkole;

2)      wspiera─ç ka┼╝de dziecko w jego rozwoju;

3)      d─ů┼╝y─ç do pe┼éni w┼éasnego rozwoju osobowego;

4)      kszta┼éci─ç i wychowywa─ç dzieci u umi┼éowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolno┼Ťci sumienia i szacunku dla ka┼╝dego cz┼éowieka;

5)      dba─ç o kszta┼étowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ide─ů demokracji pokoju i przyja┼║ni mi─Ödzy lud┼║mi r├│┼╝nych narod├│w, ras i ┼Ťwiatopogl─ůd├│w.

4.      Ka┼╝dy nauczyciel jest odpowiedzialny za ┼╝ycie i bezpiecze┼ästwo powierzonych mu dzieci.

5.      Do zada┼ä nauczycieli nale┼╝y:

1)      zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w warunkach akceptacji i bezpiecze┼ästwa;

2)      tworzenie warunk├│w materialnych i organizacyjnych, dzi─Öki kt├│rym dziecko ma mo┼╝liwo┼Ť─ç podejmowania r├│┼╝nych form aktywno┼Ťci;

3)      planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo ÔÇô dydaktycznej zgodnie z podstaw─ů programow─ů, wybranym programem wychowania przedszkolnego oraz planem pracy przedszkola;

4)      wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolno┼Ťci i zainteresowa┼ä;

5)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych maj─ůcych na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji oraz prowadzenie analizy gotowo┼Ťci dziecka do podj─Öcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z pocz─ůtkiem roku poprzedzaj─ůcego rozpocz─Öcie przez dziecko nauki w klasie I szko┼éy podstawowej (nauczyciele dzieci sze┼Ťciu lub pi─Öcio letnich, kt├│rych rodzice zdecyduj─ů si─Ö pos┼éa─ç ich do szko┼éy w wieku 6 lat;

6)      prowadzenie pracy wyr├│wnawczej w prowadzonym oddziale i dokumentowanie jej;

7)      stosowanie tw├│rczych, opartych na aktywno┼Ťci dzieci metod nauczania i wychowania;

8)      wsp├│┼épraca ze specjalistami ┼Ťwiadcz─ůcymi wykwalifikowan─ů pomoc psychologiczno ÔÇô pedagogiczn─ů, zdrowotn─ů i inn─ů;

9)      planowanie w┼éasnego rozwoju zawodowego ÔÇô systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w r├│┼╝nych formach doskonalenia zawodowego, uzyskiwanie wy┼╝szych stopni awansu zawodowego;

10)  wsp├│┼édzia┼éanie z rodzicami (opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzgl─Ödnieniem prawa rodzic├│w;

11)  Realizacja zada┼ä dyrektora.

6.      Nauczyciel prowadzi dziennik zaj─Ö─ç przedszkola, w kt├│rym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo ÔÇô dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.

7.      Nauczyciel otacza indywidualn─ů opiek─ů ka┼╝dego ze swoich wychowank├│w i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, ustalenia form pomocy w dzia┼éaniach wychowawczych wobec dzieci, uzgadniania wsp├│lnie z rodzicami kierunk├│w i zakresu dzia┼éa┼ä, w┼é─ůczenia ich w dzia┼éalno┼Ť─ç przedszkola.

8.      Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagrodzenia oraz szczeg├│lne prawa i obowi─ůzki nauczycieli okre┼Ťla Ustawa ÔÇô Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

9.      Ka┼╝dy nauczyciel zobowi─ůzany jest natychmiast reagowa─ç na wszelkie dostrze┼╝one sytuacje lub zachowania dzieci stanowi─ůce zagro┼╝enie bezpiecze┼ästwa innych dzieci.

10.  Nauczyciel ma prawo w szczeg├│lno┼Ťci do:

1)      realizacji statutowych zada┼ä dotycz─ůcych kszta┼écenia, wychowania i opieki;

2)      podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania;

3)      decydowania o doborze form i metod pracy;

4)      opracowywania i wra┼╝ania przedsi─Öwzi─Ö─ç i program├│w na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jako┼Ťci pracy plac├│wki;

5)      ubiegania si─Ö o kolejne stopnie awansu zawodowego;

6)      mo┼╝liwo┼Ťci prawid┼éowego przebiegu sta┼╝u;

7)      znajomo┼Ťci systemu motywuj─ůcego do pracy;

8)      publikowania materia┼é├│w zwi─ůzanych z wykonywan─ů prac─ů;

9)      promowania swoich dzia┼éa┼ä w ┼Ťrodowisku lokalnym;

10)  uczestnictwa w szkoleniach warsztatach w ramach WDN, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami plac├│wki;

11)  uczestniczenia w wymianie do┼Ťwiadcze┼ä pomi─Ödzy plac├│wkami;

12)  wynagrodzenia za swoj─ů prac─Ö;

13)  prawo do urlopu wypoczynkowego;

14)  uprawnienia do nagr├│d i wyr├│┼╝nie┼ä.

11.  Nauczyciel odpowiada za:

1)      ┼╝ycie, zdrowie i bezpiecze┼ästwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozw├│j powierzonych jego opiece dzieci;

2)      dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszcze┼ä, sprz─Ötu i pomocy do pracy w nale┼╝ytym stanie;

3)      czysto┼Ť─ç wychowank├│w i stan zdrowia;

4)      sprz─Öt i materia┼éy w przydzielonych oddzia┼éach.

12.  Do zada┼ä logopedy nale┼╝y:

1)      przeprowadzenia bada┼ä wst─Öpnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka, w tym mowy g┼éo┼Ťnej;

2)      diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wynik├│w ÔÇô organizowanie pomocy logopedycznej;

3)      prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u kt├│rych stwierdzono nieprawid┼éowo┼Ťci w rozwoju mowy;

4)      organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudno┼Ťciami w pisaniu i czytaniu przy ┼Ťcis┼éej wsp├│┼épracy z nauczycielami;

5)      prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodzic├│w na zasadzie wsp├│┼épracy w celu ujednolicenia terapii;

6)      udzia┼é w posiedzeniach Rady Pedagogicznej ( 2 razy do roku) oraz zebraniach z rodzicami w miar─Ö potrzeb;

7)      prowadzenie obowi─ůzkowej dokumentacji pedagogicznej.

13.  Do odpowiedzialno┼Ťci i obowi─ůzk├│w nauczycieli i instruktor├│w prowadz─ůcych zaj─Öcia dodatkowe nale┼╝y:

1)      planowanie, organizowanie i prowadzenie zaj─Ö─ç z dzie─çmi oraz odpowiedzialno┼Ť─ç za ich jako┼Ť─ç;

2)      rozpoznawanie potrzeb, mo┼╝liwo┼Ťci zdolno┼Ťci i zainteresowa┼ä wychowank├│w;

3)      dokumentowanie zaj─Ö─ç. Informowanie rodzic├│w o post─Öpach i trudno┼Ťciach na jakie napotykaj─ů dzieci;

4)      Przestrzeganie przepis├│w bhp i p.po┼╝ ;

5)      Dbanie o estetyk─Ö i kultur─Ö w miejscu pracy, przestrzeganie zasad wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego;

6)      Nauczyciel lub instruktor zaj─Ö─ç dodatkowych odpowiada za ┼╝ycie, zdrowie i bezpiecze┼ästwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozw├│j powierzonych jego opiece dzieci;

7)      Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszcze┼ä, sprz─Ötu i pomocy do pracy w nale┼╝ytym stanie.

14.  Nauczyciel, podczas lub w zwi─ůzku z pe┼énieniem obowi─ůzk├│w s┼éu┼╝bowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493 oraz z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648).

15.  Organ prowadz─ůcy szko┼é─Ö i dyrektor szko┼éy s─ů obowi─ůzani z urz─Ödu wyst─Öpowa─ç w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostan─ů naruszone.

16. W przedszkolu s─ů zatrudnieni pracownicy administracji i obs┼éugi. Podstawowym ich zadaniem jest zapewnienie sprawnego dzia┼éania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ┼éadzie i czysto┼Ťci.

17.  W przedszkolu opr├│cz nauczycieli zatrudnia si─Ö:

1)      pomoc nauczycielki;

2)      intendenta;

3)      wo┼║ne oddzia┼éowe;

4)      kuchark─Ö;

5)      pomoce kucharki;

6)      konserwatora;

18.  Og├│lne obowi─ůzki ka┼╝dego pracownika:

1)      ka┼╝dy z pracownik├│w ma okre┼Ťlony czas pracy;

2)      punktualnie rozpoczyna prac─Ö, swoj─ů obecno┼Ť─ç potwierdza podpisem na li┼Ťcie obecno┼Ťci;

3)      przestrzega zasady wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego;

4)      przestrzega tajemnicy s┼éu┼╝bowej;

5)      przestrzega regulaminu pracy, przepis├│w bhp i p.po┼╝.;

6)      kulturalnie zachowuje si─Ö wobec koleg├│w i kole┼╝anek z pracy, prze┼éo┼╝onych, rodzic├│w i dzieci;

7)      dba o przyjazn─ů atmosfer─Ö w pracy;

8)      dba o mienie plac├│wki;

9)      wykonuje okresowe badania profilaktyczne;

10)  po zako┼äczonej pracy pozostawia po sobie porz─ůdek i zabezpiecza sprz─Öt;

11)  wywi─ůzuje si─Ö z ustalonych termin├│w;

12)  informuje swojego prze┼éo┼╝onego o stanie za┼éatwionych spraw i ewentualnych trudno┼Ťciach;

13)  w czasie pracy nie oddala si─Ö z miejsca pracy bez zezwolenia prze┼éo┼╝onego lub osoby upowa┼╝nionej przez niego;

14)  ka┼╝dy pracownik powinien zwraca─ç uwag─Ö na osoby postronne przebywaj─ůce na terenie plac├│wki, w razie potrzeby zwr├│ci─ç si─Ö o podanie celu wizyty. Zawiadomi─ç prze┼éo┼╝onego o fakcie przebywania os├│b postronnych lub skierowa─ç t─Ö osob─Ö do dyrektora;

15)  ka┼╝dy pracownik przedszkola powinien niezw┼éocznie zawiadomi─ç dyrektora plac├│wki o wszelkich dostrze┼╝onych zdarzeniach, nosz─ůcych znamiona przest─Öpstwa lub stanowi─ůcych zagro┼╝enie dla zdrowia lub ┼╝ycia wychowank├│w.

19.  Do obowi─ůzk├│w pomocy nauczyciela nale┼╝y:

1)      przestrzeganie dyscypliny pracy;

2)      staranne wykonywanie czynno┼Ťci zgodnie z umow─ů;

3)      wykonywanie zarz─ůdze┼ä i polece┼ä;

4)      przestrzeganie ustalonego czasu pracy i zasad organizacji pracy;

5)      przestrzeganie zasad BHP i ppo┼╝;

6)      dbanie o dobro zak┼éadu pracy;

7)      dbanie o powierzone mienie spo┼éeczne i oszcz─Ödne nim gospodarowanie;

8)      przestrzeganie zasad wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego w zak┼éadzie pracy;

9)      przestrzeganie tajemnicy s┼éu┼╝bowej i pa┼ästwowej;

10)  przestrzeganie terminowych bada┼ä okresowych potrzebnych do ksi─ů┼╝eczki zdrowia;

11)  wyj┼Ťcie z plac├│wki mo┼╝e nast─ůpi─ç za zgod─ů dyrektora lub osoby do tego upowa┼╝nionej po uprzednim wpisaniu si─Ö do zeszytu wyj┼Ť─ç;

12)  przestrzega─ç regulaminu pracy;

13)   zwraca si─Ö uwag─Ö, ┼╝e pracownik nie mo┼╝e udziela─ç rodzicom informacji o zachowaniu i post─Öpach dzieci. Zainteresowanych rodzic├│w kierowa─ç do nauczycielek;

14)   dbanie o estetyczny wygl─ůd dzieci, ubieranie i rozbieranie do zaj─Ö─ç, spaceru, le┼╝akowania, dora┼║ne cerowanie, zszywanie ubrania itp.;

15)   dbanie o ubrania dzieci, rzeczy osobiste ka┼╝dego dziecka (ubranie w szatni, r─Öczniki, po┼Ťciel, obuwie);

16)   obs┼éuga dzieci przy posi┼ékach, karmienie dzieci;

17)   uczestniczenie w spacerach i wycieczkach;

18)   sta┼ée czuwanie nad bezpiecze┼ästwem;

19)   w przypadku zamoczenia lub zabrudzenia bielizny pomoc nauczyciela na obowi─ůzek umy─ç dziecko i sp┼éuka─ç bielizn─Ö bez okazywania swojego niezadowolenia;

20)   pomoc nauczycielce w organizacji i przebiegu zaj─Ö─ç;

21)   przygotowanie sali do zaj─Ö─ç zgodnie z instrukcj─ů nauczycielki;

22)   rozbieranie i ubieranie dzieci do zaj─Ö─ç wychowania fizycznego, zabaw ruchowych i rytmicznych;

23)   pomaganie nauczycielce w przygotowywaniu i kompletowaniu pomocy dydaktycznych;

24)   porz─ůdkowanie, naprawa, reperacja zabawek i pomocy dydaktycznych;

25)   przestrzeganie estetycznego wygl─ůdu sali zaj─Ö─ç i pomieszcze┼ä z kt├│rych korzystaj─ů dzieci;

26)   wykonywanie element├│w dekoracyjnych zgodnie z instrukcj─ů nauczycielki;

27)   uzgadnianie z nauczycielk─ů pracy w zakresie ┼éadu i porz─ůdku w sali zaj─Ö─ç.

20.  Do obowi─ůzk├│w intendenta nale┼╝y:

1)  sprawdzenie zgodno┼Ťci zakupu z rachunkiem;

2) opisywanie rachunk├│w;

3) przechowywanie got├│wki w kasie;

4) podejmowanie got├│wki oraz dokonywanie wp┼éat na w┼éa┼Ťciwe rachunki bankowe;

5) prowadzenie kartotek magazynowych, ksi─ůg inwentarzowych;

6)      uzgadnianie bud┼╝etu z dyrektorem;

7)      uczestniczenie w kasacji i spisach z natury maj─ůtku plac├│wki;

8)      prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej;

9)      zabezpieczenie magazyn├│w przed kradzie┼╝ami;

10)  kontrolowanie czysto┼Ťci wszystkich pomieszcze┼ä i nadz├│r nad prac─ů pracownik├│w obs┼éugi;

11)  zaopatrywanie plac├│wki w ┼Ťrodki czysto┼Ťci, odzie┼╝ ochronn─ů dla pracownik├│w ÔÇôzgodnie z przepisami o zam├│wieniach publicznych;

12)  planowanie i uk┼éadanie jad┼éospis├│w, sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem posi┼ék├│w, dbanie o ich kaloryczno┼Ť─ç i zgodno┼Ť─ç z normami ┼╝ywienia zbiorowego;

13)  planowanie i organizacja zakup├│w, wydawanie do kuchni artyku┼é├│w spo┼╝ywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika ┼╝ywieniowego;

14)  przestrzeganie stawki ┼╝ywieniowej i termin├│w przydatno┼Ťci do spo┼╝ycia artyku┼é├│w znajduj─ůcych si─Ö w magazynie, w┼éa┼Ťciwe ich zabezpieczenie przed zniszczeniem;

15)  prowadzenie kartoteki magazynu ┼╝ywno┼Ťciowego i sporz─ůdzanie miesi─Öcznych rozlicze┼ä, codzienne wyliczanie raportu ┼╝ywno┼Ťciowego i przekazanie do sprawdzenia i podpisu dla dyrektora plac├│wki;

16)  nadz├│r nad w┼éa┼Ťciwym funkcjonowaniem kuchni;

17)  nadz├│r nad prawid┼éowym porcjowaniem posi┼ék├│w przez personel kuchni;

18)  czas pracy od 7.00 ÔÇô 15.00;

19)  dyrektor mo┼╝e zleci─ç intendentowi dodatkowe zadania w godzinach ponadwymiarowych;

20)  intendent zobowi─ůzany jest do przestrzegania zasad wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego i przestrzegania tajemnicy s┼éu┼╝bowej;

21)   intendent zobowi─ůzany jest do przestrzegania czasu pracy i regulaminu pracy.

21.  Do obowi─ůzk├│w wo┼║nej oddzia┼éowej nale┼╝y:

1) utrzymanie w stanie czysto┼Ťci przydzielonych pomieszcze┼ä (sala, szatnia, korytarz, sala zabaw, ┼éazienka, pomieszczenia pomocnicze);

2) codzienne sprz─ůtanie;

3) dokładne wycieranie kurzy w regałach, z zabawek, odkurzanie dywanu w salach;

4)      utrzymywanie w sta┼éej czysto┼Ťci pod┼é├│g w Sali, ┼éazience, korytarzu, holu wej┼Ťciowego, szatni, Sali zabaw, w pomieszczeniach administracyjnych;

5)      w ┼éazience utrzymywa─ç w czysto┼Ťci umywalki, klozety,

6)      podlewanie kwiat├│w;

7)      mycie sto┼é├│w i biurek;

8)      wietrzenie sali;

9)      staranne przygotowanie pomieszcze┼ä na dzie┼ä nast─Öpny;

10)  pastowanie pomieszcze┼ä dora┼║nie w miar─Ö potrzeb;

11)  pranie firanek 1 raz na 3 miesi─ůce;

12)  mycie okien w powierzonych pomieszczeniach wg potrzeb

13)  utrzymanie czysto┼Ťci garderoby lalek (pranie, prasowanie);

14)  opieka nad dzie─çmi w ci─ůgu dnia w Sali, ┼éazience, szatni, gdy zajdzie tego potrzeba. Zwracanie uwagi na bezpiecze┼ästwo dzieci;

15)  rozbieranie i ubieranie dzieci do zaj─Ö─ç gimnastycznych, rytmiki, le┼╝akowania, przed wyj┼Ťciem na spacer i po przyj┼Ťciu z terenu wsp├│lnie  z nauczycielk─ů;

16)  pomoc nauczycielce w przygotowywaniu pomocy do zaj─Ö─ç;

17)  uzgadnianie z nauczycielk─ů prac gwarantuj─ůcych ┼éad i porz─ůdek celem estetycznego wygl─ůdu Sali i innych pomieszcze┼ä w kt├│rych przebywaj─ů dzieci;

18)  wykonywanie prac zwi─ůzanych z posi┼ékami, dokarmianie dzieci s┼éabo jedz─ůcych, nakrywanie do sto┼é├│w nakrywanie posi┼ék├│w;

19)  w czasie le┼╝akowania dzieci sprz─ůtanie przydzielonych pomieszcze┼ä;

20)  sta┼ée porz─ůdkowanie zabawek, reperacja gdy zajdzie tego potrzeba;

21)  uczestniczenie w spacerach i wycieczkach;

22)  w przypadku zmoczenia lub zabrudzenia przez dziecko bielizny wo┼║na oddzia┼éowa ma obowi─ůzek umy─ç dziecko i sp┼éuka─ç bielizn─Ö bez okazywania swego niezadowolenia.

22.  Do obowi─ůzk├│w kucharki nale┼╝y:

                              1)      uczestniczenie w planowaniu jad┼éospis├│w i przygotowanie wg niego posi┼ék├│w;

                              2)      przyjmowanie produkt├│w spo┼╝ywczych z magazynu w ilo┼Ťci przewidzianych receptur─ů i odpowiednie zabezpieczenie ich przed u┼╝yciem;

                              3)      przestrzeganie w┼éa┼Ťciwego podzia┼éu pracy w kuchni i nadz├│r nad jej wykonaniem;

                              4)      przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepis├│w higieniczno sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i ppo┼╝.;

                              5)      natychmiastowe zg┼éaszanie intendentce powsta┼éych usterek oraz wszelkich nieprawid┼éowo┼Ťci stanowi─ůcych zagro┼╝enie zdrowia lub ┼╝ycia;

                              6)      dbanie o najwy┼╝sz─ů jako┼Ť─ç i smak posi┼ék├│w i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach;

                              7)      odpowiedzialno┼Ť─ç za:

a) ┼Ťcis┼ée przestrzeganie receptury przygotowywanych posi┼ék├│w;

b) racjonalne wykorzystanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych pobranych z magazynu;

c) w┼éa┼Ťciwe porcjowanie posi┼ék├│w zgodnie z normami ┼╝ywienia;

d) oszcz─Ödne gospodarowanie produktami spo┼╝ywczymi i sprz─Ötem;

e) zgodno┼Ť─ç kaloryczn─ů przygotowanych posi┼ék├│w z ich zaplanowan─ů warto┼Ťci─ů;

f) przygotowywanie i przechowywanie pr├│bek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno ÔÇô Epidemiologicznej;

g) wzorow─ů czysto┼Ť─ç w kuchni i pomieszczeniach przyleg┼éych magazynach, oraz sprz─Öt├│w i naczy┼ä i odzie┼╝y ochronnej;

h) wykonywanie innych polece┼ä dyrektora i intendentki zwi─ůzanych z organizacj─ů pracy w przedszkolu.

23.  Do obowi─ůzk├│w pomocy kucharki nale┼╝y:

                              1)      obr├│bka wst─Öpna warzyw, owoc├│w oraz wszelkich sur├│wek do produkcji posi┼ék├│w (mycie, obieranie, czyszczenie)rozdrabnianie warzyw, owoc├│w i innych surowc├│w z uwzgl─Ödnieniem wymog├│w technologii i instrukcji obs┼éugi maszyn gastronomicznych;

                              2)      przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszcz─Ödne gospodarowanie artyku┼éami spo┼╝ywczymi;

                              3)      pomoc w wykonywaniu posi┼ék├│w;

                              4)      utrzymanie czysto┼Ťci i porz─ůdku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno ÔÇô sanitarnych, BHP, p.po┼╝, oraz dyscypliny pracy;

                              5)      mycie naczy┼ä i sprz─Ötu kuchennego;

                              6)      sprz─ůtanie magazyn├│w ┼╝ywno┼Ťciowych, kuchni, pomieszcze┼ä kuchennych, pranie fartuch├│w i ┼Ťcierek;

                              7)      dora┼║ne zast─Öpowanie kucharki w przypadku jej nieobecno┼Ťci.

24.  Do obowi─ůzk├│w konserwatora nale┼╝y:

1) przestrzeganie dyscypliny pracy;

2) staranne wykonywanie czynno┼Ťci zgodnie z umow─ů;

3) wykonywanie zarz─ůdze┼ä i polece┼ä;

4) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i zasad organizacji pracy;

5) przestrzeganie zasad BHP i p.po┼╝;

6) dbanie o dobro zakładu pracy;

7) dbanie o powierzone mienie społeczne i oszczędne nim gospodarowanie;

8) przestrzeganie zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy;

9) przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej;

10) przestrzeganie terminowych bada┼ä  okresowych potrzebnych do ksi─ů┼╝eczki zdrowia;

11) wyj┼Ťcie z plac├│wki mo┼╝e nast─ůpi─ç za zgod─ů dyrektora lub osoby do tego

upowa┼╝nionej po uprzednim wpisaniu si─Ö do zeszytu wyj┼Ť─ç;

12) przestrzega─ç regulaminu pracy;

13) zwraca si─Ö uwag─Ö, ┼╝e pracownik nie mo┼╝e udziela─ç rodzicom informacji o zachowaniu i post─Öpach dzieci. Zainteresowanych rodzic├│w kierowa─ç do nauczycielek.

14) otwieranie przedszkola (ewentualnie);

15) utrzymanie porz─ůdku i czysto┼Ťci na terenie przedszkola w tym codzienne sprz─ůtanie schod├│w wej┼Ťciowych do budynku, oczyszczanie koszy na ┼Ťmieci, koszenie trawy, grabienie, przycinanie krzew├│w, dbanie o estetyczny wygl─ůd ogrodu;

16) codzienna kontrola stanu technicznego urz─ůdze┼ä terenowych do zabaw dla dzieci pod wzgl─Ödem bezpiecze┼ästwa, dokonywanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych. Zg┼éaszanie wszelkich nieprawid┼éowo┼Ťci do dyrektora lub intendenta.

17) pilnowanie aby na terenie nie przebywały osoby nieupoważnione;

18)dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku oraz sprz─Öt├│w i urz─ůdze┼ä w przedszkolu w tym dokonywanie ich bie┼╝─ůcych i zleconych przez nauczyciela lub dyrektora napraw;

19)  utrzymywanie porz─ůdku w pomieszczeniach piwnicznych opieka nad przechowywanymi w nich przedmiotami;

20)  zg┼éaszanie dyrektorowi przedszkola wszelkich awarii, usterek itp. zw┼éaszcza je┼Ťli mog─ů one zagra┼╝a─ç bezpiecze┼ästwu dzieci lub pracownik├│w;

21)  wsp├│┼épraca z osobami wykonuj─ůcymi us┼éugi dla przedszkola np. z  kontroluj─ůcymi lub konserwuj─ůcymi instalacje budynku;

22)  od┼Ťnie┼╝anie doj┼Ť─ç  do budynku przedszkola, posypywanie ich piaskiem;

23)  w czasie przerwy wakacyjnej i remont├│w usuwanie z pomieszcze┼ä mebli i sprz─Ötu, nale┼╝yte ich zabezpieczanie, przygotowywanie pomieszcze┼ä do odnowienia;

24)  uczestniczenie w wi─Ökszych zakupach, (ewentualnie);

25)  ods┼éanianie piaskownicy, czyszczenie plandeki, wynoszenie zabawek terenowych, ewentualnie sto┼é├│w i krzese┼éek na pikniki, namiotu. Sprz─ůtanie wystawionych zabawek, zas┼éoni─Öcie piaskownicy plandek─ů, wykonywanie dora┼║nych prac naprawczych w ogrodzie i salach przedszkolnych, w razie potrzeby malowanie urz─ůdze┼ä terenowych, bram, ogrodzenia itp. oraz naprawa drobnych awarii /np. ciekn─ůcy zlew, kran/, wymiana urz─ůdze┼ä sanitarnych i innych;

26)  codziennie przed przyst─ůpieniem do pracy nale┼╝y podpisa─ç list─Ö obecno┼Ťci;

27)  dbanie o  w┼éasny wygl─ůd;

28)  dbanie o mi┼é─ů atmosfer─Ö wobec dzieci, rodzic├│w i wsp├│┼épracownik├│w;

29)  odpowiedzialno┼Ť─ç materialna za powierzone mienie;

30)  pracownik nie mo┼╝e udziela─ç informacji o zachowaniu i post─Öpach dzieci; zainteresowanych nale┼╝y kierowa─ç do nauczycielki;

31)  wykonywanie innych  zada┼ä i prac wynikaj─ůcych z organizacji pracy oraz polece┼ä dyrektora;

32)  konserwator w pe┼éni wykorzystuje sw├│j czas pracy.

 

┬ž 12

W przedszkolu utworzone może być stanowisko vice- dyrektora, które zajmuje przedstawiciel Rady Pedagogicznej, jest to funkcja pełniona społecznie.

 

┬ž 13

1.      Dyrektor Przedszkola powierza ka┼╝dy oddzia┼é opiece dwu lub trzech nauczycieli pracuj─ůcych w uk┼éadzie podanych w arkuszu organizacyjnym.

2.      Dla zapewnienia ci─ůg┼éo┼Ťci i skuteczno┼Ťci pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci powierzenie nauczycielowi opieki nad oddzia┼éem przez ca┼éy okres ucz─Öszczania dzieci do Przedszkola.

┬ž 14

1.      W przedszkolu nie ma oddzia┼é├│w integracyjnych ani oddzia┼é├│w dla dzieci upo┼Ťledzonych.

2.      W Przedszkolu nie zatrudnia si─Ö dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pracy w oddzia┼éach integracyjnych lub z dzie─çmi upo┼Ťledzonymi.

 

ROZDZIAŁ VI

RODZICE

 

┬ž 15

1.      Do podstawowych obowi─ůzk├│w rodzic├│w (prawnych opiekun├│w) dziecka nale┼╝y:

1)      przestrzeganie niniejszego statutu;

2)      respektowanie uchwa┼é i zarz─ůdze┼ä Dyrektora i Rady Pedagogicznej;

3)      zg┼éaszanie  6 ÔÇô letnich obj─Ötych obowi─ůzkiem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)      zaopatrzenie dziecka w niezb─Ödne przedmioty, przybory i pomoce;

5)      przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodzic├│w lub przez upowa┼╝nion─ů przez rodzic├│w osob─Ö zapewniaj─ůc─ů dziecku pe┼éne bezpiecze┼ästwo;

6)      terminowe uiszczanie odp┼éatno┼Ťci za pobyt i ┼╝ywienie dziecka w przedszkolu;

7)      informowanie o przyczynach nieobecno┼Ťci dziecka w przedszkolu, niezw┼éoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zaka┼║nych;

8)      przestrzeganie godzin pracy przedszkola;

9)      przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola;

10)  wykazywa─ç zainteresowanie post─Öpami dziecka w procesie dydaktyczno ÔÇô wychowawczym;

11)  uczestniczy─ç w zebraniach dla rodzic├│w, utrzymywa─ç sta┼éy kontakt z nauczycielem;

12)  wspieranie nauczycieli w celu osi─ůgni─Öcia gotowo┼Ťci szkolnej dziecka.

1a. Rodzice dziecka podlegaj─ůcego obowi─ůzkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowi─ůzani s─ů do:

1)     dope┼énienia czynno┼Ťci zwi─ůzanych ze zg┼éoszeniem dziecka do przedszkola;

2)     zapewnienia regularnego ucz─Öszczania dziecka na zaj─Öcia.

2. W celu ujednolicenia oddzia┼éywa┼ä wychowawczych nauczyciele wsp├│┼épracuj─ů z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzgl─Ödnieniem prawa rodzic├│w (prawnych opiekun├│w ) do znajomo┼Ťci zada┼ä wynikaj─ůcych w szczeg├│lno┼Ťci z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotycz─ůcych dziecka, jego zachowania i rozwoju.

3.      Rodzice w szczeg├│lno┼Ťci maj─ů prawo do:

1)      zapoznania si─Ö z programem oraz zadaniami wynikaj─ůcymi z programu rozwoju przedszkola i plan├│w pracy w danym oddziale;

2)      uzyskania na bie┼╝─ůco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

3)      uzyskiwania porad i wskaz├│wek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudno┼Ťci wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

4)      wyra┼╝ania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosk├│w z obserwacji pracy przedszkola;

5)      wyra┼╝ania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadz─ůcemu i sprawuj─ůcemu nadz├│r pedagogiczny;

6)      uczestniczenia w zaj─Öciach dydaktycznych i wychowawczych;

7)      proponowania charakter zaj─Ö─ç dodatkowych;

8)      pe┼énego uczestnictwa  w ┼╝yciu przedszkola, udzia┼éu w organizowanych na terenie plac├│wki imprezach;

9)      inicjowania nowych rozwi─ůza┼ä, wyra┼╝ania opinii i sk┼éadanie wniosk├│w w sprawach przedszkola za po┼Ťrednictwem organ├│w przedszkola zgodnie z ich kompetencjami;

10)  uzyskania informacji o stanie gotowo┼Ťci szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osi─ůganiu tej gotowo┼Ťci, odpowiednio do potrzeb wspomaga─ç;

4.      Formy wsp├│┼épracy przedszkola z rodzicami:

1) zebrania grupowe, przynajmniej dwukrotne w ci─ůgu roku szkolnego organizowanie zebra┼ä informacyjno ÔÇô dyskusyjnych;

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem i dyrektorem;

3)      wgl─ůd do teczki obserwacji indywidualnej;

4)      k─ůcik dla rodzic├│w, wywieszenie informacji dotycz─ůcych miesi─Öcznych plan├│w pracy wychowawczo ÔÇô dydaktycznej i tre┼Ťci programowych na oddzia┼éowej tablicy informacyjnej;

5)      zaj─Öcia otwarte dla rodzic├│w;

6)      pedagogizacja rodzic├│w poprzez prowadzenie biblioteczki dla rodzic├│; prowadzenie warsztat├│w, referat├│w dla rodzic├│w;

7)      zaj─Öcia adaptacyjne;

8)      uroczysto┼Ťci przedszkolne zgodne z planem uroczysto┼Ťci.

5. Niespe┼énianie obowi─ůzku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepis├│w o post─Öpowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Przez niespe┼énianie obowi─ůzku rocznego przygotowania przedszkolnego nale┼╝y rozumie─ç nieusprawiedliwion─ů nieobecno┼Ť─ç w okresie jednego miesi─ůca na co najmniej 50% obowi─ůzkowych zaj─Ö─ç edukacyjnych w przedszkolu.

 

 

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

┬ž 16

1.      Do przedszkola przyjmowane s─ů dzieci w wieku 3 ÔÇô 6 lat. W szczeg├│lnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola mo┼╝e ucz─Öszcza─ç dziecko kt├│re uko┼äczy┼éo 2,5 roku.

2.      Dziecku, kt├│remu odroczono rozpocz─Öcie spe┼éniania obowi─ůzku szkolnego mo┼╝e ucz─Öszcza─ç do przedszkola do ko┼äca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w kt├│rym ko┼äczy 9 lat.

3.      Dziecko w wieku 6 lat jest obowi─ůzane odby─ç roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowane w Szkole Podstawowej. Obowi─ůzek ten rozpoczyna si─Ö z pocz─ůtkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w kt├│rym dziecko ko┼äczy 6 lat.

4.      Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikaj─ůce z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczeg├│lno┼Ťci:

1)      akceptacji takim jakim jest;

2)      zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

3)      opieki i ochrony;

4)      w┼éa┼Ťciwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami bezpiecze┼ästwa i pracy umys┼éowej odpowiadaj─ůcego jego potrzebom, zainteresowaniom i mo┼╝liwo┼Ťciom psychofizycznym, zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju;

5)      szacunku dla wszystkich jego potrzeb, ┼╝yczliwego i podmiotowego traktowania;

6)      ochrony przed wszelkimi formami wyra┼╝ania przemocy fizycznej, psychicznej;

7)      ochrony i poszanowania jego godno┼Ťci osobistej oraz w┼éasno┼Ťci;

8)      do┼Ťwiadczenia konsekwencji w┼éasnego zachowania (ograniczonego wzgl─Ödami bezpiecze┼ästwa w┼éasnego i innych);

9)      aktywnego kszta┼étowania kontakt├│w spo┼éecznych i otrzymania w tym pomocy odkrywania, pobudzania i wzmacniania w┼éasnego potencja┼éu tw├│rczego.

5.      W przedszkolu nie mog─ů by─ç stosowane wobec wychowank├│w ┼╝adne zabiegi medyczne (z wyj─ůtkiem udzielania pierwszej pomocy przed medycznej).

6.      O zaobserwowanych, niepokoj─ůcych sygna┼éach dotycz─ůcych zdrowia dziecka nauczycielka danego oddzia┼éu niezw┼éocznie powiadamia rodzic├│w.

7.      Rodzice s─ů obowi─ůzani do zatrzymania dziecka w domu, kt├│re charakteryzuje si─Ö objawami chorobowymi (katar i kaszel infekcyjny), do czasu ust─ůpienia objaw├│w.

8.      Po ka┼╝dorazowej chorobie dziecka rodzice s─ů zobowi─ůzani do przedstawienia nauczycielce danego oddzia┼éu za┼Ťwiadczenia lekarskiego, ┼╝e dziecko jest zdrowe i mo┼╝e ucz─Öszcza─ç do przedszkola.

9.      W razie otrzymania informacji wskazuj─ůcej na prawdopodobie┼ästwo nieprzestrzegania praw dziecka ze strony rodzic├│w (opiekun├│w) dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia w┼éa┼Ťciwe instytucje takie jak Policja lub S─ůd Rodzinny.

10.  Do publicznego przedszkola przyjmuje si─Ö kandydat├│w zamieszka┼éych na obszarze danej gminy. W przypadku wi─Ökszej liczby kandydat├│w spe┼éniaj─ůcych ten warunek, ni┼╝ liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie post─Öpowania rekrutacyjnego s─ů brane pod uwag─Ö ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůce kryteria:

1) wielodzietno┼Ť─ç rodziny kandydata;

2) niepe┼énosprawno┼Ť─ç kandydata;

3) niepe┼énosprawno┼Ť─ç jednego z rodzic├│w kandydata;

4) niepe┼énosprawno┼Ť─ç obojga rodzic├│w kandydata;

5) niepe┼énosprawno┼Ť─ç rodze┼ästwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) obj─Öcie kandydata piecz─ů zast─Öpcz─ů.

Kryteria te maj─ů jednakow─ů warto┼Ť─ç.

11. W przypadku r├│wnorz─Ödnych wynik├│w uzyskanych na pierwszym etapie post─Öpowania rekrutacyjnego lub je┼╝eli po zako┼äczeniu tego etapu dane publiczne przedszkole   nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie post─Öpowania rekrutacyjnego s─ů brane pod uwag─Ö kryteria okre┼Ťlone przez organ prowadz─ůcy, z uwzgl─Ödnieniem zapewnienia jak najpe┼éniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zw┼éaszcza potrzeb rodziny, w kt├│rej rodzice albo rodzic samotnie wychowuj─ůcy kandydata musz─ů pogodzi─ç obowi─ůzki zawodowe z obowi─ůzkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb spo┼éecznych. Organ prowadz─ůcy okre┼Ťla dokumenty niezb─Ödne do potwierdzenia tych kryteri├│w.

Organ prowadz─ůcy okre┼Ťla nie wi─Öcej ni┼╝ 6 kryteri├│w, oraz przyznaje ka┼╝demu kryterium okre┼Ťlon─ů liczb─Ö punkt├│w, przy czym ka┼╝de kryterium mo┼╝e mie─ç r├│┼╝n─ů warto┼Ť─ç.

12. Post─Öpowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli  przeprowadza si─Ö co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu  

13. Rodzice dzieci przyj─Ötych do danego publicznego przedszkola   corocznie sk┼éadaj─ů na kolejny rok szkolny deklaracj─Ö o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu , w terminie 7 dni poprzedzaj─ůcych termin rozpocz─Öcia post─Öpowania rekrutacyjnego

14. Wniosek o przyj─Öcie do publicznego przedszkola,  mo┼╝e by─ç z┼éo┼╝ony do nie wi─Öcej ni┼╝ trzech wybranych publicznych przedszkoli.

15. Post─Öpowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli,   przeprowadza komisja rekrutacyjna powo┼éana przez dyrektora przedszkola.  Dyrektor wyznacza przewodnicz─ůcego komisji rekrutacyjnej. Do zada┼ä komisji rekrutacyjnej nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:

1) ustalenie wynik├│w post─Öpowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomo┼Ťci listy kandydat├│w zakwalifikowanych i kandydat├│w niezakwalifikowanych,  

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomo┼Ťci listy kandydat├│w przyj─Ötych i kandydat├│w nieprzyj─Ötych. Wyniki post─Öpowania rekrutacyjnego podaje si─Ö do publicznej wiadomo┼Ťci w formie listy kandydat├│w zakwalifikowanych i kandydat├│w niezakwalifikowanych, zawieraj─ůcej imiona i nazwiska kandydat├│w oraz informacj─Ö o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola.

16. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola,  je┼╝eli w wyniku post─Öpowania rekrutacyjnego kandydat zosta┼é zakwalifikowany oraz z┼éo┼╝y┼é wymagane dokumenty.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomo┼Ťci list─Ö kandydat├│w przyj─Ötych i kandydat├│w nieprzyj─Ötych do danego publicznego przedszkola.

Lista zawiera imiona i nazwiska kandydat├│w przyj─Ötych i kandydat├│w nieprzyj─Ötych lub informacj─Ö i liczbie wolnych miejsc. Listy podaje si─Ö do publicznej wiadomo┼Ťci poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola. Listy zawieraj─ů imiona i nazwiska kandydat├│w uszeregowane w kolejno┼Ťci alfabetycznej oraz najni┼╝sz─ů liczb─Ö punkt├│w, kt├│ra uprawnia do przyj─Öcia.  

17. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo┼Ťci listy kandydat├│w przyj─Ötych i kandydat├│w nieprzyj─Ötych, rodzic kandydata   mo┼╝e wyst─ůpi─ç do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz─ůdzenie uzasadnienia odmowy przyj─Öcia kandydata do danego publicznego przedszkola. Uzasadnienie sporz─ůdza si─Ö w terminie 5 dni od dnia wyst─ůpienia przez rodzica kandydata   z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyj─Öcia, w tym najni┼╝sz─ů liczb─Ö punkt├│w, kt├│ra uprawnia┼éa do przyj─Öcia, oraz liczb─Ö punkt├│w, kt├│r─ů kandydat uzyska┼é w post─Öpowaniu rekrutacyjnym.

18. Rodzic kandydata  mo┼╝e wnie┼Ť─ç do dyrektora publicznego przedszkola  odwo┼éanie od rozstrzygni─Öcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznego przedszkola  rozpatruje odwo┼éanie od rozstrzygni─Öcia komisji rekrutacyjnej,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo┼éania.  

19. Je┼╝eli po przeprowadzeniu post─Öpowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola  przeprowadza post─Öpowanie uzupe┼éniaj─ůce. Post─Öpowanie uzupe┼éniaj─ůce powinno zako┼äczy─ç si─Ö do ko┼äca sierpnia roku szkolnego poprzedzaj─ůcego rok szkolny.[3]

20. Dyrektor w porozumieniu z Rad─ů Pedagogiczn─ů mo┼╝e podj─ů─ç decyzj─Ö o skre┼Ťleniu dziecka z listy dzieci ucz─Öszczaj─ůcych do przedszkola w nast─Öpuj─ůcych przypadkach:

1)      zalegania z odp┼éatno┼Ťci─ů za przedszkole co najmniej dwa miesi─ůce;

2)      nieusprawiedliwionej nieobecno┼Ťci dziecka trwaj─ůcej ponad miesi─ůc;

3)      nie przestrzegania przez rodzic├│w postanowie┼ä niniejszego statutu;

4)      sta┼éych, agresywnych zachowa┼ä dziecka zagra┼╝aj─ůcych zdrowiu i ┼╝yciu pozosta┼éych wychowank├│w.

21. Skre┼Ťlenie nast─Öpuje na podstawie uchwa┼éy Rady Pedagogicznej. O wspomnianej uchwale dyrektor powiadamia rodzic├│w b─ůd┼║ opiekun├│w dziecka.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

┬ž  17

1.      Statut obowi─ůzuje w r├│wnym stopniu wszystkich cz┼éonk├│w  spo┼éeczno┼Ťci przedszkolnej, rodzic├│w, dzieci, pracownik├│w administracji i obs┼éugi.

2.      Dla zapewnienia znajomo┼Ťci statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala si─Ö:

1)      uzyskanie pozytywnej opinii Rady Rodzic├│w na temat projektu statutu;

2)      udost─Öpnienie statutu przez Dyrektora Przedszkola na ┼╝yczenie os├│b zainteresowanych.

3.      Z wnioskiem o zmian─Ö lub uchwalenie nowego statutu nog─ů wyst─ůpi─ç Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodzic├│w.

4.      Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacj─Ö zgodnie z odr─Öbnymi przepisami.

5.      Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola okre┼Ťlaj─ů odr─Öbne przepisy.

6.      Wszelkie zmiany niniejszego statutu mog─ů zosta─ç wprowadzane na podstawie uchwa┼é Rady Pedagogicznej.

7.      Statut wchodzi w ┼╝ycie z dniem uchwalenia przez Rad─Ö Pedagogiczn─ů Przedszkola Nr 12 w Otwocku.

 

 

Uchwa┼é─ů Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2013 r. Statut Przedszkola zosta┼é  wprowadzony w ┼╝ycie.

 

Traci moc prawn─ů Statut z dnia 29.08.2009 r.