Przedszkole Miejskie nr 12 w Otwocku
 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI

 

POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 12 W OTWOCKU 

 Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 7 września  l991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami
  (Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 • Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r.)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

  (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.225, z 2003r. Nr 107, poz.1003, z 2009r. Nr 116, poz.977 oraz  z 2010r. Nr 156, poz.1047).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby placówki.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w szkole polega na:

 

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,

 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności z:

 

 1. niepełnosprawności,

 2. niedostosowania społecznego,

 3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 4. szczególnych uzdolnień,

 5. specyficznych trudności w uczeniu się,

 6. zaburzeń komunikacji językowej,

 7. choroby przewlekłej,

 8. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

 9. niepowodzeń edukacyjnych,

 10. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

 11. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

 

 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

 

 1. Pomocy psychologiczno -pedagogicznej udzielają:

 

 1. nauczyciele,

 2. wychowawcy,

 3. specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni i inni),

 

we współpracy z:

 

 1. rodzicami uczniów,

 2. poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

 3. placówkami  doskonalenia nauczycieli,

 4. innymi szkołami,

 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
  i młodzieży.

   4.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 

 1. ucznia,

 2. rodziców ucznia,

 3. dyrektora szkoły,

 4. nauczyciela, wychowawcy lub  specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

 5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,

 6. poradni,

 7. asystenta edukacji romskiej,

 8. pracownika socjalnego,

 9. asystenta rodziny,

 10. kuratora sądowego.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w  formie:

 

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,

 2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,

 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 

 1. porad i  konsultacji.

 

7.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana rodzicom uczniów                                

 

                      i nauczycielom  w formie:

 

a) porad, konsultacji,

 

b) warsztatów i szkoleń.

 

 

 

§2

 

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

 

 1. organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

 2. liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów, czas trwania – 45 min.

 

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 

 1. organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

 2. liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów, czas trwania – 45 min.

 

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

 

 1. organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

 2. liczba uczestników wynosi do 5 uczniów, czas trwania – 60 min.

 

 1. Zajęcia logopedyczne:

 

 1. organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,

 2. liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów, czas trwania – 60 min.

 

 1. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:

 

 1. organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,

 2. liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów, czas trwania – 60 min.

  7.   Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

  8.     Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

   

   

  §3

  1.  Nauczyciele lub specjaliści, niezwłocznie po stwierdzeniu, że uczeń lub słuchacz ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia  pomocą psychologiczno – pedagogiczną udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem lub słuchaczem i informują o tym wychowawcę klasy.

  2. Wychowawca klasy:

  a) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia lub słuchacza pomocą  psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy  z uczniem,

  b) planuje i koordynuje udzielanie uczniowi lub słuchaczowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania i wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane oraz opracowuje KARTĘ WSPARCIA  (załącznik nr 1 do procedury)

 

c)  współpracuje z rodzicami ucznia a w razie potrzeby z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem,   poradnią lub innymi osobami   

 

 

 

 

 

§4

 

 

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie  i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, ustalenie form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane jest zadaniem zespołu.

 2. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym wypełnianym przez wychowawcę we współpracy z pedagogiem. (załącznik nr 2 do procedury).

   

   

  §5

 

 1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców ucznia  

 2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane dyrektor szkoły informuje (pisemnie)   rodziców ucznia   wg wzoru określonego w załączniku nr 3

 3. O ustalonych dla słuchacza formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane dyrektor szkoły informuje pisemnie wg wzoru określonego w załączniku nr 3.

   

   

  §6

 

Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacja badań
i innych czynności uzupełniających dla każdego ucznia, słuchacza gromadzona  jest w formie skoroszytu przez wychowawcę klasy  

 

 

 

Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej została zatwierdzona przez  Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu  30 sierpnia 2013 r. uchwałą nr 2/2013/2014

 

Wchodzi w życie z dniem 2 września 2013r. Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola.

 

Pieczęć szkoły                                                                                                                                                                                 załącznik nr 1 do procedury

 

o pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

 Przedszkole Nr 12 w Otwocku

 

 

 

KARTA WSPARCIA

 

I. DANE UCZNIA:

 

Imię i nazwisko ucznia

Grupa

Rok szkolny

Wychowawca

 

 

 

 

 

 

 

III. ROZPOZNANIE:

 

a) diagnoza środowiska

 

Sytuacja rodzinna

 

 

 

 

 

b) diagnoza problemów edukacyjnych

 

Problemy i trudności:

-zgłaszane przez:  .......................................................................

data zgłoszenia…………………………………………….

 

 

 

 

 

 

IV. USTALENIA DOTYCZĄCE POMOCY

 

a)wybór odpowiedniej formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

 

Forma pomocy

Wymiar godzin

Okres realizacji

Osoba realizująca

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi spośród podanych poniżej

1. zajęcia rozwijające uzdolnienia,

 

2. zajęcia dydaktyczno  - wyrównawcze,

 

3.zajęcia specjalistyczne:

a)korekcyjno – kompensacyjne

b)logopedyczne,

c)socjoterapeutyczne

d)inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

 

4.warsztaty,

 

5.porady i  konsultacje

 

 

 

 

 

b) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

 

Zakres dostosowania

Funkcja/stanowisko

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis wychowawcy klasy………………………………………...

 

…………………………………………………

 

data, podpis dyrektora

 

c) Indywidualny program pracy z uczniem  lub program pracy w grupie

 

Np.

Imię i nazwisko dziecka

grupa

Data zajęć

Podpis

n -la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualny lub grupowy program zajęć,

 

 

 

 

 

 

Tematyka prowadzonych zajęć

 

 

 

 

Ocena postępów i wnioski do dalszej pracy

 

 

 

 

 

 

Podpis nauczyciela ......................................……                                             data, podpis dyrektora

 

 

 

Pieczęć szkoły                                                                                                                                                                  załącznik nr 2 do    procedury

 

o pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

Przedszkole Nr 12 w Otwocku

 

 

 

 

 

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

 

Imię i nazwisko

klasa

rok szkolny

Data urodzenia

 

 

 

 

 

 

Numer orzeczenia

 

Data wydania orzeczenia

 

Podstawa opracowania IPET (zaznacz X we właściwym miejscu)

Niepełnosprawność (jaka?)

 

Niedostosowanie społeczne

 

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym

 

Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego[1]

 

 

 

Charakterystyka psychopedagogiczna ucznia

 

                    Mocne strony

                     Słabe strony

Funkcjonowanie poznawcze
(uwaga, percepcja, pamięć, język, wyobraźnia, myślenie)

 

 

 

 

Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne

 

 

 

 

Umiejętności szkolne

 

 

Informacje o niewymienionych w orzeczeniu trudnościach

          

 

 

Nietypowe zachowania ucznia

 

                                                                           

 

Sytuacja rodzinna (dane z wywiadu z rodzicami)

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

 

CELE

Edukacyjne

(w odniesieniu do podstawy programowej, wymienić konkretny program nauczania), muszą wynikać z oceny poziomu rozwoju umiejętności szkolnych oraz realizowanego programu nauczania)

ogólne

 

szczegółowe

 

Terapeutyczne

( określone na podstawie dokonanej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania)

ogólne

 

szczegółowe

 

                           

Dostosowanie wymagań w tym procedury osiągania celów oraz rodzaj wsparcia/zadania            

( metody, formy i środki dydaktyczne)

Środowisko fizyczne

 

 

Pomoce dydaktyczne

 

 

 

 

Organizacja pracy na lekcji

 

 

 

 

Motywowanie do pracy

 

 

 

 

 

Egzekwowanie wiedzy iumiejętności; zasady i kryteria  oceniania

 

 

 

 

 

Prace domowe

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów (kto w ramach jakich zajęć i jakie działania podejmuje)

 

 

 

 

             

 

 

 

USTALENIA ZESPOŁU  DOTYCZĄCE POMOCY

 

Zakres

 

Zalecenia zespołu:

Forma

pomocy

Sposób realizacji

Wymiar godzin tygodniowy

Okres
realizacji/miejsce

Osoba realizująca

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi spośród podanych poniżej:

1) klasa terapeutyczna;

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia;

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

4) zajęcia specjalistyczne;

a) korekcyjno-kompensacyjne,

b) logopedyczne,

c) socjoterapeutyczne

d) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

5) zajęcia związane z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

6) porady i konsultacje;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia specjalistyczne, którymi objęty będzie uczeń/uczennica
( z programem w formie załącznika)

 

Współpraca z rodzicami

 

 

 

 

 

Zakres współpracy z poradniami i innymi instytucjami (w zależności od potrzeb).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład zespołu nauczycieli i specjalistów

 

Lp

Funkcja/stanowisko

Imię i nazwisko

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………

 

data, podpis dyrektora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi  data …………………………….

 

 

 

Postępy dydaktyczne

 

 

 

 

Postępy w zakresie funkcjonowania społecznego/emocjonalnego

 

 

 

 

Wskazania do dalszej pracy

 

 

 

 

 

 

Skład zespołu nauczycieli i specjalistów

 

Lp

Funkcja/stanowisko

Imię i nazwisko

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………

 

data, podpis dyrektora

 

 

 

 

 

załącznik nr 3  do proceduryo pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

Przedszkole Nr 12 w Otwocku

 

 

 

                                                data, miejsce

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

 

.......................................

 

…....................................

 

 

 

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, określony został zakres, w którym dziecko Państwa potrzebuje wsparcia oraz formy, sposoby i okres jego udzielania.

 

Proponujemy następujące formy pomocy:

 

1. ............................................................................................

 

wymiar godzin................. termin ................. okres ................

 

2. ............................................................................................

 

wymiar godzin................. termin ................. okres ................

 

3. ............................................................................................

 

wymiar godzin................. termin ................. okres ................

 

 

 

Z poważaniem     

 

 

 

                     

 

.....................................................

 

podpis i pieczęć dyrektora szkoły

 [1]Rozpoznanie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia na podstawie analizy orzeczenia oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia